¥6.37

-0.62%

PE: 181.81 PB: 0.65

上一个交易日收盘价

观望

市值: 94.71 亿 企业价值(EV): 2.46 百亿

资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2015 2016 2017 2018 2019-03
6768909271.05,17287967224.95,28903531696.82,34423044803.15,33940850799.11
资产
现金与约当现金(%) 42.1/100 42.1 48.9/100 48.9 29.9/100 29.9 21.7/100 21.7 20.6/100 20.6
应收款项(%) 0.2/100 0.2 6.2/100 6.2 8.8/100 8.8 9.6/100 9.6 10.3/100 10.3
存货(%) 49.8/100 49.8 16.0/100 16.0 4.5/100 4.5 10.0/100 10.0 10.5/100 10.5
其他流动资产(%) 0.4/100 0.4 1.2/100 1.2 2.0/100 2.0 3.4/100 3.4 3.4/100 3.4
流动资产(%) 93.9/100 93.9 75.9/100 75.9 71.3/100 71.3 62.1/100 62.1 61.1/100 61.1
商誉(%) --/100 -- --/100 -- 2.3/100 2.3 2.8/100 2.8 2.9/100 2.9
非流动资产(%) 6.1/100 6.1 24.1/100 24.1 28.7/100 28.7 37.9/100 37.9 38.9/100 38.9
5443332113.66,6324044571.86,17344066585.28,19851862467.81,19350823301.87
负债
应付款项(%) 12.3/100 12.3 8.0/100 8.0 11.3/100 11.3 15.1/100 15.1 0.0/100 0.0
流动负债(%) 48.7/100 48.7 21.2/100 21.2 36.6/100 36.6 39.0/100 39.0 38.4/100 38.4
非流动负债(%) 31.7/100 31.7 15.4/100 15.4 23.4/100 23.4 18.7/100 18.7 18.6/100 18.6
1325577157.39,10963922653.09,11559465111.54,14571182335.34,14590027497.24
股权
股东权益(%) 19.6/100 19.6 63.4/100 63.4 40.0/100 40.0 42.3/100 42.3 43.0/100 43.0

现金流量表

2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金
438582180.76,2557100331.03,8428310618.25,9966126717.5,10893522034.13 4.39 亿 25.57 亿 84.28 亿 99.66 亿 1.09 百亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
191013163.3,-283357624.45,152748165.33,-3833258263.74,-3088025857.57 1.91 亿 (2.83 亿) 1.53 亿 (38.33 亿) (30.88 亿)
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-41718809.38,-3190456895.09,-4591543150.38,-634283855.51,-2488923365.38 (0.42 亿) (31.9 亿) (45.92 亿) (6.34 亿) (24.89 亿)
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
1969221170.39,9345021510.59,5977095169.25,1944591302.11,1612252152.85 19.69 亿 93.45 亿 59.77 亿 19.45 亿 16.12 亿
期末现金
2557100331.03,8428310618.25,9966126717.5,7441158194.39,6926733941.77 25.57 亿 84.28 亿 99.66 亿 74.41 亿 69.27 亿
自由现金流(FCF)
155753312.54,-3514357873.71,-1707164795.57,-7562566057.27,-5826958432.25 1.56 亿 (35.14 亿) (17.07 亿) (75.63 亿) (58.27 亿)

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 2015 2016 2017 2018 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)80.4,36.6,60.0,57.7,57.080.436.660.057.757.0
长期资金占重资产比率(%)2607.7,902.4,416.1,319.5,318.12,607.7902.4416.1319.5318.1
偿债能力 流动比率(%)192.9,358.4,194.8,159.2,159.0192.9358.4194.8159.2159.0
速动比率(%)89.0,262.6,109.0,90.2,80.389.0262.6109.090.280.3
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,0.0,0.3--------0.3
运营能力 应收款项周转率(次/年)43.7,7.0,4.5,2.8,3.143.77.04.52.83.1
应收款项周转天数(天)8.4,52.2,80.9,122.8,116.88.452.280.9122.8116.8
存货周转率(次/年)0.3,1.0,3.3,3.1,3.50.31.03.33.13.5
存货周转天数(天)1067.1,355.7,109.0,116.2,105.21,067.1355.7109.0116.2105.2
固定资产周转率(次/年)24.2,28.1,5.5,2.1,2.224.228.15.52.12.2
完整生意周期(天)1075.4,407.9,189.9,239.0,221.91,075.4407.9189.9239.0221.9
应付款项周转天数(天)260.4,128.9,124.8,209.5,164.6260.4128.9124.8209.5164.6
缺钱天数(天)815.1,278.9,65.2,29.5,57.3815.1278.965.229.557.3
总资产周转率(次/年)0.3,0.31,0.35,0.27,0.320.300.310.350.270.32
盈利能力 ROA=资产收益率(%)1.1,1.5,2.3,3.6,0.21.11.52.33.60.2
ROE=净资产收益率(%)4.8,2.9,4.8,8.6,0.44.82.94.88.60.4
税前纯益占实收资本(%)21.7,25.5,43.0,97.3,8.921.725.543.097.38.9
毛利率(%)33.2,16.6,16.4,14.1,12.533.216.616.414.112.5
营业利润率(%)6.5,5.9,7.0,15.9,1.56.55.97.015.91.5
净利率(%)3.7,4.6,6.6,13.0,0.63.74.66.613.00.6
营业费用率(%)13.4,9.1,8.0,9.8,9.613.49.18.09.89.6
经营安全边际率(%)19.5,35.4,42.9,112.7,12.219.535.442.9112.712.2
EPS=基本每股收益(元)0.13,0.19,0.41,0.83,0.030.130.190.410.830.03
成长能力 营收增长率(%)60.7,126.5,115.5,6.7,108.660.7126.5115.56.7108.6
营业利润增长率(%)22.7,106.0,157.4,142.1,-96.422.7106.0157.4142.1-96.4
净资本增长率(%)4.5,727.1,5.4,26.1,16.04.5727.15.426.116.0
现金流量 现金流量比率(%)5.8,-7.7,1.4,-28.6,-23.75.8-7.71.4-28.6-23.7
现金流量允当比率(%)-65.4,-20.9,-8.8,-22.5,-22.2-65.4-20.9-8.8-22.5-22.2
现金再投资比率(%)-49.0,-58.5,-33.9,-43.5,-37.7-49.0-58.5-33.9-43.5-37.7

资产负债表

趋势 2015 2016 2017 2018 2019-03
资产总计 6768909271.05,17287967224.95,28903531696.82,34423044803.15,33940850799.11 67.69 亿 1.73 百亿 2.89 百亿 3.44 百亿 3.39 百亿
    流动资产 6358762355.14,13129506288.07,20621658414.59,21367158569.02,20724364790.83 63.59 亿 1.31 百亿 2.06 百亿 2.14 百亿 2.07 百亿
        货币资金 2846638204.75,8458395799.22,8654598591.98,7480672414.45,6974937275.08 28.47 亿 84.58 亿 86.55 亿 74.81 亿 69.75 亿
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收票据及应收账款 12885126.08,1066466182.66,2555508520.99,3607499417.19,3480781298.83 0.13 亿 10.66 亿 25.56 亿 36.07 亿 34.81 亿
            应收票据 0.0,0.0,16400000.0,0.0,169183284.14 -- -- 0.16 亿 -- 1.69 亿
            应收账款 12885126.08,1066466182.66,2539108520.99,3297595292.91,3311598014.69 0.13 亿 10.66 亿 25.39 亿 32.98 亿 33.12 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收利息 1494311.11,864357.23,0.0,0.0,13929770.83 1.49 百万 86.44 万 -- -- 0.14 亿
        其他应收款 75463051.13,95701615.45,329615599.4,1019210727.88,1073240534.36 0.75 亿 0.96 亿 3.3 亿 10.19 亿 10.73 亿
        预付款项 22647913.62,546778722.8,409253220.48,4641887925.92,4474184760.73 0.23 亿 5.47 亿 4.09 亿 46.42 亿 44.74 亿
        存货 3372935691.18,2760466616.96,1301445789.12,3445020169.07,3551375500.78 33.73 亿 27.6 亿 13.01 亿 34.45 亿 35.51 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,6779653499.79,0.0,0.0 -- -- 67.8 亿 -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 28192368.38,201697350.98,591583192.83,1172867914.51,1169845421.05 0.28 亿 2.02 亿 5.92 亿 11.73 亿 11.7 亿
    非流动资产 410146915.91,4158460936.88,8281873282.23,13055886234.13,13216486008.28 4.1 亿 41.58 亿 82.82 亿 1.31 百亿 1.32 百亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,15394000.0 -- -- -- -- 0.15 亿
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,5376822.53 -- -- -- -- 5.38 百万
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 38730001.34,72299984.58,30991203.72,19765357.37,0.0 0.39 亿 0.72 亿 0.31 亿 0.2 亿 --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 156318092.37,151974609.05,1631456303.95,1599807043.17,1586167978.55 1.56 亿 1.52 亿 16.31 亿 16.0 亿 15.86 亿
        长期股权投资 24663633.2,1858745.59,0.0,9970731.52,9681577.51 0.25 亿 1.86 百万 -- 9.97 百万 9.68 百万
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 66959738.87,201380641.0,2736544872.03,5637026735.1,5766904416.63 0.67 亿 2.01 亿 27.37 亿 56.37 亿 57.67 亿
        工程物资 0.0,0.0,46354039.82,0.0,0.0 -- -- 0.46 亿 -- --
        在建工程 66214663.13,1308445855.64,1618317129.14,937087373.81,806045850.77 0.66 亿 13.08 亿 16.18 亿 9.37 亿 8.06 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,14217410.72,16672765.84,21191150.6 -- -- 0.14 亿 0.17 亿 0.21 亿
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 16953521.16,29228466.45,63931167.72,139004450.01,137764741.77 0.17 亿 0.29 亿 0.64 亿 1.39 亿 1.38 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,4960322.83,2976120.02,4741872.14 -- -- 4.96 百万 2.98 百万 4.74 百万
        商誉 0.0,0.0,666602038.94,970983314.42,970983314.42 -- -- 6.67 亿 9.71 亿 9.71 亿
        长期待摊费用 0.0,33615256.84,110310526.21,422732891.39,413835833.72 -- 0.34 亿 1.1 亿 4.23 亿 4.14 亿
        递延所得税资产 33187425.84,38666367.82,100463269.96,134567336.69,124158561.37 0.33 亿 0.39 亿 1.0 亿 1.35 亿 1.24 亿
        其他非流动资产 7119840.0,2320991009.91,1257724997.19,3165292114.79,3354239888.27 7.12 百万 23.21 亿 12.58 亿 31.65 亿 33.54 亿
负债合计 5443332113.66,6324044571.86,17344066585.28,19851862467.81,19350823301.87 54.43 亿 63.24 亿 1.73 百亿 1.99 百亿 1.94 百亿
    流动负债 3296073288.99,3663538210.4,10588335870.82,13421020942.48,13030717550.33 32.96 亿 36.64 亿 1.06 百亿 1.34 百亿 1.3 百亿
        短期借款 865000000.0,1294998683.0,1888100000.0,2710000000.0,2690000000.0 8.65 亿 12.95 亿 18.88 亿 27.1 亿 26.9 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 833206553.24,1390114446.24,3259589318.05,5295553645.07,5086808636.06 8.33 亿 13.9 亿 32.6 亿 52.96 亿 50.87 亿
            应付票据 296505550.0,0.0,50000000.0,0.0,0.0 2.97 亿 0.0 元 0.5 亿 -- --
            应付账款 536701003.24,1390114446.24,3209589318.05,5211083645.07,0.0 5.37 亿 13.9 亿 32.1 亿 52.11 亿 --
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 711996174.99,714389760.42,915794990.4,1430697285.56,1222904794.51 7.12 亿 7.14 亿 9.16 亿 14.31 亿 12.23 亿
        应付职工薪酬 8499131.62,25230910.2,25761152.89,26859682.22,24116154.77 8.5 百万 0.25 亿 0.26 亿 0.27 亿 0.24 亿
        应付股利 1786039.81,1786039.81,1786039.81,0.0,1786039.81 1.79 百万 1.79 百万 1.79 百万 -- 1.79 百万
        应交税费 181688997.97,164446382.91,85238868.82,206207534.16,190679835.09 1.82 亿 1.64 亿 0.85 亿 2.06 亿 1.91 亿
        应付利息 7729741.09,5098337.24,132713934.81,0.0,112654614.74 7.73 百万 5.1 百万 1.33 亿 -- 1.13 亿
        其他应付款 559066650.27,67365962.58,219926086.63,652114649.81,0.0 5.59 亿 0.67 亿 2.2 亿 6.52 亿 --
        其他应付款(含利息和股利) 568582431.17,74250339.63,354426061.25,652114649.81,887380700.88 5.69 亿 0.74 亿 3.54 亿 6.52 亿 8.87 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,2964637958.51,0.0,0.0 -- -- 29.65 亿 -- --
        一年内到期的非流动负债 127100000.0,107688.0,941807409.04,2425511455.98,2477428065.77 1.27 亿 10.77 万 9.42 亿 24.26 亿 24.77 亿
        其他流动负债 0.0,0.0,152980111.86,674076689.68,451399363.25 -- -- 1.53 亿 6.74 亿 4.51 亿
    非流动负债 2147258824.67,2660506361.46,6755730714.46,6430841525.33,6320105751.54 21.47 亿 26.61 亿 67.56 亿 64.31 亿 63.2 亿
        长期借款 2130000000.0,2642600000.0,5638400000.0,4023650989.52,4016575414.68 21.3 亿 26.43 亿 56.38 亿 40.24 亿 40.17 亿
        应付债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付款 0.0,0.0,796432082.39,2091305969.62,1990372908.13 -- -- 7.96 亿 20.91 亿 19.9 亿
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 2060999.52,0.0,1707056.8,1910661.07,1477189.19 2.06 百万 -- 1.71 百万 1.91 百万 1.48 百万
        递延所得税负债 3307500.32,3454440.87,303012733.69,291619424.42,289479856.33 3.31 百万 3.45 百万 3.03 亿 2.92 亿 2.89 亿
        长期递延收益 0.0,5204920.0,9281245.0,15994921.67,15840824.18 -- 5.2 百万 9.28 百万 0.16 亿 0.16 亿
        其他非流动负债 11890324.83,9247000.59,6897596.58,6359559.03,6359559.03 0.12 亿 9.25 百万 6.9 百万 6.36 百万 6.36 百万
股东权益合计 1325577157.39,10963922653.09,11559465111.54,14571182335.34,14590027497.24 13.26 亿 1.1 百亿 1.16 百亿 1.46 百亿 1.46 百亿
        实收资本 469593364.0,1337173272.0,1337173272.0,1486873870.0,1486873870.0 4.7 亿 13.37 亿 13.37 亿 14.87 亿 14.87 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 274235458.56,8873617270.78,8873617270.78,10680408964.23,10680383335.57 2.74 亿 88.74 亿 88.74 亿 1.07 百亿 1.07 百亿
        盈余公积 188489588.81,188489588.81,188489588.81,216123282.18,216123282.18 1.88 亿 1.88 亿 1.88 亿 2.16 亿 2.16 亿
        未分配利润 383557677.95,554241221.51,1079619148.24,2114893635.75,2133540830.03 3.84 亿 5.54 亿 10.8 亿 21.15 亿 21.34 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 9922501.02,10363322.67,7067018.28,2142972.38,2878792.5 9.92 百万 0.1 亿 7.07 百万 2.14 百万 2.88 百万
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 1325798590.34,10963884675.77,11485966298.11,14500442724.54,14519800110.28 13.26 亿 1.1 百亿 1.15 百亿 1.45 百亿 1.45 百亿
        少数股东权益 -221432.95,37977.32,73498813.43,70739610.8,70227386.96 (22.14 万) 3.8 万 0.73 亿 0.71 亿 0.7 亿
趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
    营业总收入 1665729176.07,3773501705.54,8131025319.77,8676289465.14,9834363809.83 16.66 亿 37.74 亿 81.31 亿 86.76 亿 98.34 亿
        + 营业收入 1665729176.07,3773501705.54,8131025319.77,8676289465.14,9834363809.83 16.66 亿 37.74 亿 81.31 亿 86.76 亿 98.34 亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 1549134331.37,3602756096.74,7569791012.8,8648643205.18,9907909634.84 15.49 亿 36.03 亿 75.7 亿 86.49 亿 99.08 亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 1113312219.2,3147105723.32,6801054069.81,7451700449.04,8608662285.43 11.13 亿 31.47 亿 68.01 亿 74.52 亿 86.09 亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 182949335.78,100705613.87,135613436.33,21613371.02,25782217.24 1.83 亿 1.01 亿 1.36 亿 0.22 亿 0.26 亿
        - 销售费用 69670826.58,50202378.16,113848573.62,19124356.52,16636808.31 0.7 亿 0.5 亿 1.14 亿 0.19 亿 0.17 亿
        - 管理费用 97419047.62,156519779.84,328249039.89,315221467.23,314555993.39 0.97 亿 1.57 亿 3.28 亿 3.15 亿 3.15 亿
        - 财务费用 56836151.81,138449437.04,206509096.02,514270193.9,608278713.1 0.57 亿 1.38 亿 2.07 亿 5.14 亿 6.08 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,0.0,0.0,640120327.94,181177307.6 -- -- -- 6.4 亿 1.81 亿
            - 利息收入(财务费用) 0.0,0.0,0.0,143402131.52,10101832.94 -- -- -- 1.43 亿 0.1 亿
        - 研发费用 0.0,0.0,0.0,51329254.83,7823615.61 -- -- -- 0.51 亿 7.82 百万
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 资产减值损失 28946750.38,9773164.51,-15483202.87,275384112.64,274840746.93 0.29 亿 9.77 百万 (0.15 亿) 2.75 亿 2.75 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 -9067038.51,50720687.6,8791826.18,1352668130.44,222673735.18 (9.07 百万) 0.51 亿 8.79 百万 13.53 亿 2.23 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 投资净收益 -9067038.51,50720687.6,-119700.67,1337368960.17,208072084.75 (9.07 百万) 0.51 亿 (11.97 万) 13.37 亿 2.08 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 -9292109.8,-5918355.32,0.0,70731.52,-289154.01 (9.29 百万) (5.92 百万) -- 7.07 万 (28.92 万)
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 0.0,0.0,530508.5,1992.91,0.0 -- -- 53.05 万 19.93 百元 --
        + 其他收益 0.0,0.0,8381018.35,15297177.36,14603995.46 -- -- 8.38 百万 0.15 亿 0.15 亿
    营业利润 107527806.19,221466296.4,570026133.15,1380314390.4,149127910.17 1.08 亿 2.21 亿 5.7 亿 13.8 亿 1.49 亿
        + 营业外收入 855661.63,10827576.09,28549269.77,30060343.21,30102839.24 85.57 万 0.11 亿 0.29 亿 0.3 亿 0.3 亿
        - 营业外支出 6496884.47,1938055.79,23586661.72,36778277.74,53009977.3 6.5 百万 1.94 百万 0.24 亿 0.37 亿 0.53 亿
            - 非流动资产处置净损失 159621.42,203817.35,0.0,0.0,0.0 15.96 万 20.38 万 -- -- --
    税前利润 101886583.35,230355816.7,574988741.2,1373596455.87,126220772.11 1.02 亿 2.3 亿 5.75 亿 13.74 亿 1.26 亿
        - 所得税费用 39842001.83,55016745.51,35048648.48,247158269.26,67351704.63 0.4 亿 0.55 亿 0.35 亿 2.47 亿 0.67 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 62044581.52,175339071.19,539940092.72,1126438186.61,58869067.48 0.62 亿 1.75 亿 5.4 亿 11.26 亿 0.59 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,539940092.72,1126438186.61,0.0 -- -- 5.4 亿 11.26 亿 --
            持续经营净利润 0.0,0.0,333146581.34,68072316.4,4082474.21 -- -- 3.33 亿 0.68 亿 4.08 百万
            终止经营净利润 0.0,0.0,206793511.38,1058365870.21,0.0 -- -- 2.07 亿 10.58 亿 --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,539940092.72,1126438186.61,0.0 -- -- 5.4 亿 11.26 亿 --
            归属于母公司所有者的净利润 62049579.76,175379477.2,544098352.54,1117732285.03,52094942.87 0.62 亿 1.75 亿 5.44 亿 11.18 亿 0.52 亿
            少数股东损益 -4998.24,-40406.01,-4158259.82,8705901.58,6774124.61 (49.98 百元) (4.04 万) (4.16 百万) 8.71 百万 6.77 百万
    综合收益总额 65931156.17,175779892.84,536643788.33,1121508462.29,57797322.36 0.66 亿 1.76 亿 5.37 亿 11.22 亿 0.58 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 65936154.41,175820298.85,540802048.15,1112808239.13,51038718.57 0.66 亿 1.76 亿 5.41 亿 11.13 亿 0.51 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 -4998.24,-40406.01,-4158259.82,8700223.16,6758603.79 (49.98 百元) (4.04 万) (4.16 百万) 8.7 百万 6.76 百万
    基本每股收益 0.13,0.19,0.41,0.83,0.0315 0.13 元 0.19 元 0.41 元 0.83 元 0.03 元
    稀释每股收益 0.13,0.19,0.41,0.83,0.0315 0.13 元 0.19 元 0.41 元 0.83 元 0.03 元

现金流量表

趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金及现金等价物余额 438582180.76,2557100331.03,8428310618.25,9966126717.5,10893522034.13 4.39 亿 25.57 亿 84.28 亿 99.66 亿 1.09 百亿
    经营活动产生的现金流量净额 191013163.3,-283357624.45,152748165.33,-3833258263.74,-3088025857.57 1.91 亿 (2.83 亿) 1.53 亿 (38.33 亿) (30.88 亿)
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 1702668429.83,2949554905.38,7816766097.31,5716687061.59,6944545289.58 17.03 亿 29.5 亿 78.17 亿 57.17 亿 69.45 亿
        + 收到的税费返还 0.0,0.0,0.0,14390629.88,330671.01 -- -- -- 0.14 亿 33.07 万
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 41522231.47,35433324.42,672028327.21,860057355.91,1035896784.87 0.42 亿 0.35 亿 6.72 亿 8.6 亿 10.36 亿
        => 经营活动现金流入小计 1744190661.3,2984988229.8,8488794424.52,6591135047.38,7995163375.34 17.44 亿 29.85 亿 84.89 亿 65.91 亿 79.95 亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 1076195442.38,2739157961.18,6669524807.44,8513666010.28,9297789574.21 10.76 亿 27.39 亿 66.7 亿 85.14 亿 92.98 亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 117878199.99,174390877.43,358054673.2,358067613.59,367967797.69 1.18 亿 1.74 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.68 亿
        - 支付的各项税费 256557755.08,252244203.58,356567324.11,185913625.91,231141483.29 2.57 亿 2.52 亿 3.57 亿 1.86 亿 2.31 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 102546100.55,102552812.06,951899454.44,1366746061.34,1186290377.72 1.03 亿 1.03 亿 9.52 亿 13.67 亿 11.86 亿
        => 经营活动现金流出小计 1553177498.0,3268345854.25,8336046259.19,10424393311.12,11083189232.91 15.53 亿 32.68 亿 83.36 亿 1.04 百亿 1.11 百亿
    投资活动产生的现金流量净额 -41718809.38,-3190456895.09,-4591543150.38,-634283855.51,-2488923365.38 (0.42 亿) (31.9 亿) (45.92 亿) (6.34 亿) (24.89 亿)
        + 收回投资收到的现金 0.0,16886532.29,449413708.33,277974512.71,0.0 -- 0.17 亿 4.49 亿 2.78 亿 --
        + 取得投资收益收到的现金 0.0,56147821.88,131568.83,693131.59,0.0 -- 0.56 亿 13.16 万 69.31 万 --
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 152200.0,0.0,9765674.94,1128550.29,0.0 15.22 万 -- 9.77 百万 1.13 百万 --
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,754355114.5,0.0 -- -- -- 7.54 亿 --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 78983.76,0.0,41863378.44,2944166515.47,0.0 7.9 万 -- 0.42 亿 29.44 亿 --
        => 投资活动现金流入小计 231183.76,73034354.17,501174330.54,3978317824.56,0.0 23.12 万 0.73 亿 5.01 亿 39.78 亿 --
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 35259850.76,3231000249.26,1859912960.9,3729307793.53,2738932574.68 0.35 亿 32.31 亿 18.6 亿 37.29 亿 27.39 亿
        - 投资支付的现金 669155.0,32491000.0,1702946900.0,9900000.0,0.0 66.92 万 0.32 亿 17.03 亿 9.9 百万 --
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,0.0,1341811282.45,7669661.22,0.0 -- -- 13.42 亿 7.67 百万 --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 6020987.38,0.0,188046337.57,865724225.32,654972438.57 6.02 百万 -- 1.88 亿 8.66 亿 6.55 亿
        => 投资活动现金流出小计 41949993.14,3263491249.26,5092717480.92,4612601680.07,3410574674.47 0.42 亿 32.63 亿 50.93 亿 46.13 亿 34.11 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 1969221170.39,9345021510.59,5977095169.25,1944591302.11,1612252152.85 19.69 亿 93.45 亿 59.77 亿 19.45 亿 16.12 亿
        + 吸收投资收到的现金 0.0,9463491536.5,0.0,2004600000.0,0.0 -- 94.63 亿 -- 20.05 亿 --
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0,300000.0,0.0,27600000.0,0.0 -- 30.0 万 -- 0.28 亿 --
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 3460505550.0,7499581912.6,9979500000.0,3964300000.0,0.0 34.61 亿 75.0 亿 99.8 亿 39.64 亿 --
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 400000000.0,73884923.98,2364529057.53,1268538759.21,1250215185.58 4.0 亿 0.74 亿 23.65 亿 12.69 亿 12.5 亿
        => 筹资活动现金流入小计 3860505550.0,17036958373.08,12344029057.53,7237438759.21,6407348753.1 38.61 亿 1.7 百亿 1.23 百亿 72.37 亿 64.07 亿
        - 偿还债务支付的现金 1772700000.0,6684083229.6,4294523683.0,4243541666.63,3667424265.11 17.73 亿 66.84 亿 42.95 亿 42.44 亿 36.67 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 116650568.97,536470961.41,336860623.24,599389295.23,602043388.9 1.17 亿 5.36 亿 3.37 亿 5.99 亿 6.02 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 1933810.64,471382671.48,1735549582.04,449916495.24,525628946.24 1.93 百万 4.71 亿 17.36 亿 4.5 亿 5.26 亿
        => 筹资活动现金流出小计 1891284379.61,7691936862.49,6366933888.28,5292847457.1,4795096600.25 18.91 亿 76.92 亿 63.67 亿 52.93 亿 47.95 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 2625.96,3296.17,-484084.95,-2017705.97,-73316.29 26.26 百元 32.96 百元 (48.41 万) (2.02 百万) (7.33 万)
    = 现金及现金等价物净增加额 2118518150.27,5871210287.22,1537816099.25,-2524968523.11,-3966788092.36 21.19 亿 58.71 亿 15.38 亿 (25.25 亿) (39.67 亿)
期末现金及现金等价物余额 2557100331.03,8428310618.25,9966126717.5,7441158194.39,6926733941.77 25.57 亿 84.28 亿 99.66 亿 74.41 亿 69.27 亿

注:本页数据货币单位为人民币 | 反馈数据问题