¥6.82

-4.21%

PE: -48.32 PB: 3.47

上一个交易日收盘价

观望

市值: 50.45 亿 企业价值(EV): 56.04 亿

资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2015 2016 2017 2018 2019-03
1890020422.37,2133208927.09,2262630540.22,2159202820.05,2100925510.99
资产
现金与约当现金(%) 13.3/100 13.3 12.1/100 12.1 12.5/100 12.5 10.1/100 10.1 7.6/100 7.6
应收款项(%) 15.1/100 15.1 11.8/100 11.8 9.7/100 9.7 10.2/100 10.2 9.6/100 9.6
存货(%) 8.2/100 8.2 11.3/100 11.3 15.7/100 15.7 14.2/100 14.2 13.5/100 13.5
其他流动资产(%) 0.2/100 0.2 1.1/100 1.1 0.6/100 0.6 0.6/100 0.6 0.9/100 0.9
流动资产(%) 39.4/100 39.4 38.2/100 38.2 40.9/100 40.9 40.7/100 40.7 37.9/100 37.9
商誉(%) 3.0/100 3.0 2.7/100 2.7 2.5/100 2.5 0.7/100 0.7 0.7/100 0.7
非流动资产(%) 60.6/100 60.6 61.8/100 61.8 59.1/100 59.1 59.3/100 59.3 62.1/100 62.1
255791961.12,496364877.38,592104198.82,748154406.83,639361527.64
负债
应付款项(%) 4.3/100 4.3 4.4/100 4.4 5.5/100 5.5 6.0/100 6.0 0.0/100 0.0
流动负债(%) 12.5/100 12.5 21.8/100 21.8 27.3/100 27.3 31.2/100 31.2 26.8/100 26.8
非流动负债(%) 1.8/100 1.8 1.5/100 1.5 1.3/100 1.3 3.5/100 3.5 3.6/100 3.6
1634228461.25,1636844049.71,1670526341.4,1411048413.22,1461563983.35
股权
股东权益(%) 85.7/100 85.7 76.7/100 76.7 71.3/100 71.3 65.4/100 65.4 69.6/100 69.6

现金流量表

2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金
211597007.46,249366713.1,170434430.13,261025143.98,195341442.07 2.12 亿 2.49 亿 1.7 亿 2.61 亿 1.95 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
42051679.09,-16564701.73,-18284428.06,-72145367.89,-30488003.69 0.42 亿 -0.17 亿 -0.18 亿 -0.72 亿 -0.3 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-15001584.51,-277468802.65,86925480.62,-10411853.62,98075770.22 -0.15 亿 -2.77 亿 0.87 亿 -0.1 亿 0.98 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
10448403.61,209313712.89,5337613.19,-10000088.87,-168784749.02 0.1 亿 2.09 亿 5.34 百万 -0.1 亿 -1.69 亿
期末现金
249366713.1,170434430.13,253281762.92,167145283.81,109052608.71 2.49 亿 1.7 亿 2.53 亿 1.67 亿 1.09 亿
自由现金流(FCF)
16860577.57,-83704027.82,-57836658.68,-87030661.41,-39142078.09 0.17 亿 -0.84 亿 -0.58 亿 -0.87 亿 -0.39 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 2015 2016 2017 2018 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)14.3,23.3,28.7,34.6,30.414.323.328.734.630.4
长期资金占重资产比率(%)704.0,917.0,1079.4,820.3,828.2704.0917.01,079.4820.3828.2
偿债能力 流动比率(%)315.5,175.7,149.4,130.8,141.3315.5175.7149.4130.8141.3
速动比率(%)242.7,115.8,86.2,81.2,67.3242.7115.886.281.267.3
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,-3.7,2.0-------3.72.0
运营能力 应收款项周转率(次/年)1.6,1.8,2.3,2.0,2.31.61.82.32.02.3
应收款项周转天数(天)235.4,200.6,162.1,183.4,157.2235.4200.6162.1183.4157.2
存货周转率(次/年)2.0,1.3,1.0,0.9,1.02.01.31.00.91.0
存货周转天数(天)179.2,272.4,352.1,428.2,381.7179.2272.4352.1428.2381.7
固定资产周转率(次/年)2.0,2.3,3.2,2.7,2.92.02.33.22.72.9
完整生意周期(天)414.6,473.0,514.2,611.6,538.9414.6473.0514.2611.6538.9
应付款项周转天数(天)92.2,120.0,128.5,164.1,127.492.2120.0128.5164.1127.4
缺钱天数(天)322.4,353.0,385.7,447.4,411.5322.4353.0385.7447.4411.5
总资产周转率(次/年)0.28,0.24,0.24,0.2,0.210.280.240.240.200.21
盈利能力 ROA=资产收益率(%)0.7,1.9,0.1,-8.8,-5.40.71.90.1-8.8-5.4
ROE=净资产收益率(%)1.3,2.5,0.1,-11.9,-6.81.32.50.1-11.9-6.8
税前纯益占实收资本(%)1.7,5.3,1.2,-26.3,-14.71.75.31.2-26.3-14.7
毛利率(%)38.7,45.5,41.5,35.4,35.038.745.541.535.435.0
营业利润率(%)0.4,6.7,1.8,-44.4,-22.80.46.71.8-44.4-22.8
净利率(%)2.5,7.8,0.5,-44.6,-25.42.57.80.5-44.6-25.4
营业费用率(%)43.7,50.6,47.0,58.2,53.243.750.647.058.253.2
经营安全边际率(%)1.0,14.7,4.4,-125.5,-65.11.014.74.4-125.5-65.1
EPS=基本每股收益(元)0.03,0.05,0.0,-0.24,-0.140.030.050.00-0.24-0.14
成长能力 营收增长率(%)-21.0,-4.1,9.1,-17.5,39.4-21.0-4.19.1-17.539.4
营业利润增长率(%)-95.6,1612.5,-70.3,-2112.1,-336.2-95.61,612.5-70.3-2,112.1-336.2
净资本增长率(%)5.9,1.6,-0.7,-13.2,-11.25.91.6-0.7-13.2-11.2
现金流量 现金流量比率(%)17.9,-3.6,-2.9,-10.7,-5.417.9-3.6-2.9-10.7-5.4
现金流量允当比率(%)40.9,37.0,26.3,1.4,-11.140.937.026.31.4-11.1
现金再投资比率(%)-4.0,-7.8,-29.1,-31.5,-32.3-4.0-7.8-29.1-31.5-32.3

资产负债表

趋势 2015 2016 2017 2018 2019-03
资产总计 1890020422.37,2133208927.09,2262630540.22,2159202820.05,2100925510.99 18.9 亿 21.33 亿 22.63 亿 21.59 亿 21.01 亿
    流动资产 740926354.63,815313449.71,915920681.0,879807662.42,796970251.65 7.41 亿 8.15 亿 9.16 亿 8.8 亿 7.97 亿
        货币资金 249366713.1,257144283.24,277242923.29,217329587.35,159233586.94 2.49 亿 2.57 亿 2.77 亿 2.17 亿 1.59 亿
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收票据及应收账款 283889722.11,250725717.43,209341732.07,219234995.47,201469390.04 2.84 亿 2.51 亿 2.09 亿 2.19 亿 2.01 亿
            应收票据 5862000.0,9114181.45,6373879.27,4911100.01,3145910.01 5.86 百万 9.11 百万 6.37 百万 4.91 百万 3.15 百万
            应收账款 278027722.11,241611535.98,202967852.8,214323895.46,198323480.03 2.78 亿 2.42 亿 2.03 亿 2.14 亿 1.98 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,4056000.0,17726300.0,16098175.0,16098175.0 -- 4.06 百万 0.18 亿 0.16 亿 0.16 亿
        应收利息 0.0,0.0,0.0,2245197.9,2836311.87 -- -- -- 2.25 百万 2.84 百万
        其他应收款 36764028.16,29596102.19,42730916.81,109873709.09,116125401.09 0.37 亿 0.3 亿 0.43 亿 1.1 亿 1.16 亿
        预付款项 13426698.31,13597881.85,20535460.54,13966969.79,18112057.89 0.13 亿 0.14 亿 0.21 亿 0.14 亿 0.18 亿
        存货 153779827.73,241657199.05,351654159.68,306463000.92,283798980.57 1.54 亿 2.42 亿 3.52 亿 3.06 亿 2.84 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 3699365.22,22592265.95,14415488.61,12939399.8,18230835.12 3.7 百万 0.23 亿 0.14 亿 0.13 亿 0.18 亿
    非流动资产 1149094067.74,1317895477.38,1346709859.22,1279395157.63,1303955259.34 11.49 亿 13.18 亿 13.47 亿 12.79 亿 13.04 亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 0.0,302701261.52,334627266.28,334627266.28,0.0 -- 3.03 亿 3.35 亿 3.35 亿 --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,0.0,334627266.28 -- -- -- -- 3.35 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 0.0,34562009.47,50977748.9,82329127.05,82108536.39 -- 0.35 亿 0.51 亿 0.82 亿 0.82 亿
        长期股权投资 650346641.14,557896561.17,581262808.78,502824854.23,527709473.5 6.5 亿 5.58 亿 5.81 亿 5.03 亿 5.28 亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 233783402.04,181490039.52,152814780.95,176693086.69,180221959.66 2.34 亿 1.81 亿 1.53 亿 1.77 亿 1.8 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 0.0,548010.0,0.0,4492372.63,5343281.72 -- 54.8 万 -- 4.49 百万 5.34 百万
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 184369961.94,164255856.29,145680201.88,134951792.62,132701657.79 1.84 亿 1.64 亿 1.46 亿 1.35 亿 1.33 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 9948977.64,5698978.23,10947184.43,10749371.62,10716842.05 9.95 百万 5.7 百万 0.11 亿 0.11 亿 0.11 亿
        商誉 57158813.09,57158813.09,57158813.09,14152014.62,14152014.62 0.57 亿 0.57 亿 0.57 亿 0.14 亿 0.14 亿
        长期待摊费用 2291906.79,1770689.77,1109902.74,1410869.28,1306345.96 2.29 百万 1.77 百万 1.11 百万 1.41 百万 1.31 百万
        递延所得税资产 11194365.1,11813258.32,12131152.17,17164402.61,15067881.37 0.11 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.17 亿 0.15 亿
        其他非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
负债合计 255791961.12,496364877.38,592104198.82,748154406.83,639361527.64 2.56 亿 4.96 亿 5.92 亿 7.48 亿 6.39 亿
    流动负债 234873631.86,463999645.01,561808235.97,672852804.94,564041650.12 2.35 亿 4.64 亿 5.62 亿 6.73 亿 5.64 亿
        短期借款 82868526.8,297708882.39,331679243.73,353827484.35,252830042.1 0.83 亿 2.98 亿 3.32 亿 3.54 亿 2.53 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付票据及应付账款 80185342.13,93987446.62,120919552.17,129800729.82,109635736.49 0.8 亿 0.94 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.1 亿
            应付票据 20721143.03,28292188.44,17159472.66,5733533.64,0.0 0.21 亿 0.28 亿 0.17 亿 5.73 百万 --
            应付账款 59464199.1,65695258.18,103760079.51,124067196.18,0.0 0.59 亿 0.66 亿 1.04 亿 1.24 亿 --
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 28147987.35,18610023.81,16395162.7,19771900.22,20979208.78 0.28 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.2 亿 0.21 亿
        应付职工薪酬 9355417.58,13599203.04,17005783.37,14573475.09,13147435.34 9.36 百万 0.14 亿 0.17 亿 0.15 亿 0.13 亿
        应付股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应交税费 12632466.74,8759588.39,9806110.2,13618570.32,23898033.06 0.13 亿 8.76 百万 9.81 百万 0.14 亿 0.24 亿
        应付利息 0.0,48142.25,55314.24,451855.29,392853.34 -- 4.81 万 5.53 万 45.19 万 39.29 万
        其他应付款 21683891.26,31286358.51,65947069.56,140808789.85,0.0 0.22 亿 0.31 亿 0.66 亿 1.41 亿 --
        其他应付款(含利息和股利) 21683891.26,31334500.76,66002383.8,141260645.14,143551194.35 0.22 亿 0.31 亿 0.66 亿 1.41 亿 1.44 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非流动负债 20918329.26,32365232.37,30295962.85,75301601.89,75319877.52 0.21 亿 0.32 亿 0.3 亿 0.75 亿 0.75 亿
        长期借款 3075498.58,2839405.93,2384607.3,52520300.89,52520300.89 3.08 百万 2.84 百万 2.38 百万 0.53 亿 0.53 亿
        应付债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延所得税负债 4443830.65,3758554.2,4549652.92,4827782.76,5381039.0 4.44 百万 3.76 百万 4.55 百万 4.83 百万 5.38 百万
        长期递延收益 13399000.03,25767272.24,23361702.63,17953518.24,17418537.63 0.13 亿 0.26 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.17 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 1634228461.25,1636844049.71,1670526341.4,1411048413.22,1461563983.35 16.34 亿 16.37 亿 16.71 亿 14.11 亿 14.62 亿
        实收资本 739757400.0,739757400.0,739757400.0,739757400.0,739757400.0 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿 7.4 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 461234207.16,456983005.13,497807507.85,438522523.95,429808839.82 4.61 亿 4.57 亿 4.98 亿 4.39 亿 4.3 亿
        盈余公积 67692905.01,70115224.89,72694482.46,72651130.35,72651130.35 0.68 亿 0.7 亿 0.73 亿 0.73 亿 0.73 亿
        未分配利润 339241536.44,348627110.27,337962352.72,159720487.62,211382651.84 3.39 亿 3.49 亿 3.38 亿 1.6 亿 2.11 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 -5329913.17,-6086527.14,182411.81,-6445409.63,1243211.56 -5.33 百万 -6.09 百万 18.24 万 -6.45 百万 1.24 百万
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 1602596135.44,1609396213.15,1648404154.84,1404206132.29,1454843233.57 16.03 亿 16.09 亿 16.48 亿 14.04 亿 14.55 亿
        少数股东权益 31632325.81,27447836.56,22122186.56,6842280.93,6720749.78 0.32 亿 0.27 亿 0.22 亿 6.84 百万 6.72 百万
趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
    营业总收入 507283135.69,486470680.99,508047408.59,437891734.33,469026972.44 5.07 亿 4.86 亿 5.08 亿 4.38 亿 4.69 亿
        + 营业收入 507283135.69,486470680.99,508047408.59,437891734.33,469026972.44 5.07 亿 4.86 亿 5.08 亿 4.38 亿 4.69 亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 574428882.71,535606633.11,572757702.69,715729761.49,749330573.96 5.74 亿 5.36 亿 5.73 亿 7.16 亿 7.49 亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 311131554.07,264885302.64,294970639.97,282947626.44,304729472.95 3.11 亿 2.65 亿 2.95 亿 2.83 亿 3.05 亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 3991769.07,4189767.74,6356069.32,10636744.75,15074962.57 3.99 百万 4.19 百万 6.36 百万 0.11 亿 0.15 亿
        - 销售费用 79849121.12,74587529.0,81155143.55,92111082.59,94497420.56 0.8 亿 0.75 亿 0.81 亿 0.92 亿 0.94 亿
        - 管理费用 142263219.79,172506484.77,147455005.14,134460487.6,128039627.63 1.42 亿 1.73 亿 1.47 亿 1.34 亿 1.28 亿
        - 财务费用 422294.24,-944578.49,13294995.01,28167919.12,27147576.35 42.23 万 -94.46 万 0.13 亿 0.28 亿 0.27 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,0.0,0.0,32277417.37,3409888.29 -- -- -- 0.32 亿 3.41 百万
            - 利息收入(财务费用) 0.0,0.0,0.0,-3732936.44,486040.27 -- -- -- -3.73 百万 48.6 万
        - 研发费用 0.0,0.0,0.0,64635809.69,11625852.22 -- -- -- 0.65 亿 0.12 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 资产减值损失 36770924.42,20382127.45,29525849.7,102770091.3,103579851.99 0.37 亿 0.2 亿 0.3 亿 1.03 亿 1.04 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 68036284.85,81627676.97,73130556.18,83352843.87,173409466.44 0.68 亿 0.82 亿 0.73 亿 0.83 亿 1.73 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,-5104416.81,0.0,0.0,0.0 -- -5.1 百万 -- -- --
        + 投资净收益 68036284.85,86732093.78,66896916.92,70353435.21,161042903.06 0.68 亿 0.87 亿 0.67 亿 0.7 亿 1.61 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 57654629.26,30946500.93,20653310.11,1542165.52,55484751.49 0.58 亿 0.31 亿 0.21 亿 1.54 百万 0.55 亿
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 0.0,0.0,-171968.92,4261.81,4590.0 -- -- -17.2 万 42.62 百元 45.9 百元
        + 其他收益 0.0,0.0,6405608.18,12995146.85,12357711.57 -- -- 6.41 百万 0.13 亿 0.12 亿
    营业利润 890537.83,32491724.85,8420262.08,-194485183.29,-106894135.08 89.05 万 0.32 亿 8.42 百万 -1.94 亿 -1.07 亿
        + 营业外收入 10554993.59,8368334.5,1770521.76,1300448.15,665536.83 0.11 亿 8.37 百万 1.77 百万 1.3 百万 66.55 万
        - 营业外支出 207090.78,1643140.19,3435530.44,1398281.34,2320441.73 20.71 万 1.64 百万 3.44 百万 1.4 百万 2.32 百万
            - 非流动资产处置净损失 55095.98,910929.58,0.0,0.0,0.0 5.51 万 91.09 万 -- -- --
    税前利润 11238440.64,39216919.16,6755253.4,-194583016.48,-108549039.98 0.11 亿 0.39 亿 6.76 百万 -1.95 亿 -1.09 亿
        - 所得税费用 416853.28,1192342.16,5067749.71,887101.36,10421317.67 41.69 万 1.19 百万 5.07 百万 88.71 万 0.1 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 10821587.36,38024577.0,1687503.69,-195470117.84,-118970357.65 0.11 亿 0.38 亿 1.69 百万 -1.95 亿 -1.19 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 0.0,0.0,-8632781.55,-131585674.67,-55547198.08 -- -- -8.63 百万 -1.32 亿 -0.56 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,10320285.24,-63884443.17,0.0 -- -- 0.1 亿 -0.64 亿 --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 17260270.63,40271299.24,1523728.43,-179030863.7,-104403944.03 0.17 亿 0.4 亿 1.52 百万 -1.79 亿 -1.04 亿
            少数股东损益 -6438683.27,-2246722.24,163775.26,-16439254.14,-14566413.62 -6.44 百万 -2.25 百万 16.38 万 -0.16 亿 -0.15 亿
    综合收益总额 9630838.47,37267963.03,7956442.64,-202097939.28,-118073406.52 9.63 百万 0.37 亿 7.96 百万 -2.02 亿 -1.18 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 16069521.74,39514685.27,7792667.38,-185658685.14,-103506992.9 0.16 亿 0.4 亿 7.79 百万 -1.86 亿 -1.04 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 -6438683.27,-2246722.24,163775.26,-16439254.14,-14566413.62 -6.44 百万 -2.25 百万 16.38 万 -0.16 亿 -0.15 亿
    基本每股收益 0.02,0.05,0.0021,-0.242,-0.1418 0.02 元 0.05 元 0.0 元 -0.24 元 -0.14 元
    稀释每股收益 0.02,0.05,0.0021,-0.242,-0.1418 0.02 元 0.05 元 0.0 元 -0.24 元 -0.14 元

现金流量表

趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金及现金等价物余额 211597007.46,249366713.1,170434430.13,261025143.98,195341442.07 2.12 亿 2.49 亿 1.7 亿 2.61 亿 1.95 亿
    经营活动产生的现金流量净额 42051679.09,-16564701.73,-18284428.06,-72145367.89,-30488003.69 0.42 亿 -0.17 亿 -0.18 亿 -0.72 亿 -0.3 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 568431889.48,524500271.07,574584544.69,491470861.63,554916293.62 5.68 亿 5.25 亿 5.75 亿 4.91 亿 5.55 亿
        + 收到的税费返还 1537001.84,19766.22,389161.62,0.0,0.0 1.54 百万 1.98 万 38.92 万 -- --
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 24426250.43,16838167.21,10346197.85,27403099.15,27222527.77 0.24 亿 0.17 亿 0.1 亿 0.27 亿 0.27 亿
        => 经营活动现金流入小计 594395141.75,541358204.5,585319904.16,518873960.78,582138821.39 5.94 亿 5.41 亿 5.85 亿 5.19 亿 5.82 亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 331403856.37,288227690.22,334224360.62,292214993.44,266646977.09 3.31 亿 2.88 亿 3.34 亿 2.92 亿 2.67 亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 94752196.37,139148947.92,151840688.53,183334689.37,199501214.72 0.95 亿 1.39 亿 1.52 亿 1.83 亿 2.0 亿
        - 支付的各项税费 35496963.76,24296011.3,23364267.15,31045353.02,38701346.84 0.35 亿 0.24 亿 0.23 亿 0.31 亿 0.39 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 90690446.16,106250256.79,94175015.92,84424292.84,107777286.43 0.91 亿 1.06 亿 0.94 亿 0.84 亿 1.08 亿
        => 经营活动现金流出小计 552343462.66,557922906.23,603604332.22,591019328.67,612626825.08 5.52 亿 5.58 亿 6.04 亿 5.91 亿 6.13 亿
    投资活动产生的现金流量净额 -15001584.51,-277468802.65,86925480.62,-10411853.62,98075770.22 -0.15 亿 -2.77 亿 0.87 亿 -0.1 亿 0.98 亿
        + 收回投资收到的现金 0.0,0.0,5000000.0,6500000.0,0.0 -- -- 5.0 百万 6.5 百万 --
        + 取得投资收益收到的现金 5160000.0,0.0,8245376.91,0.0,0.0 5.16 百万 -- 8.25 百万 -- --
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45507.51,2602250.76,30848683.34,39141223.25,5512.0 4.55 万 2.6 百万 0.31 亿 0.39 亿 55.12 百元
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 9123014.95,90479410.89,65581230.34,151626592.06,204664549.14 9.12 百万 0.9 亿 0.66 亿 1.52 亿 2.05 亿
        + 收到其他与投资活动有关的现金 14900000.0,16100000.0,118627614.1,69577047.35,60583577.98 0.15 亿 0.16 亿 1.19 亿 0.7 亿 0.61 亿
        => 投资活动现金流入小计 29228522.46,109181661.65,228302904.69,266844862.66,302594862.37 0.29 亿 1.09 亿 2.28 亿 2.67 亿 3.03 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25191101.52,67139326.09,39552230.62,14885293.52,8654074.4 0.25 亿 0.67 亿 0.4 亿 0.15 亿 8.65 百万
        - 投资支付的现金 0.0,0.0,0.0,94854230.3,0.0 -- -- -- 0.95 亿 --
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 17690148.15,220666140.31,51042084.38,167516700.0,0.0 0.18 亿 2.21 亿 0.51 亿 1.68 亿 --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 1348857.3,98844997.9,50783109.07,492.46,1614.99 1.35 百万 0.99 亿 0.51 亿 4.92 百元 16.15 百元
        => 投资活动现金流出小计 44230106.97,386650464.3,141377424.07,277256716.28,204519092.15 0.44 亿 3.87 亿 1.41 亿 2.77 亿 2.05 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 10448403.61,209313712.89,5337613.19,-10000088.87,-168784749.02 0.1 亿 2.09 亿 5.34 百万 -0.1 亿 -1.69 亿
        + 吸收投资收到的现金 6207126.0,0.0,0.0,116000.0,0.0 6.21 百万 -- -- 11.6 万 --
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 6207126.0,0.0,0.0,116000.0,0.0 6.21 百万 -- -- 11.6 万 --
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 112412569.23,322926810.29,469320893.93,385490427.94,296673766.24 1.12 亿 3.23 亿 4.69 亿 3.85 亿 2.97 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        => 筹资活动现金流入小计 118619695.23,322926810.29,469320893.93,385606427.94,296789766.24 1.19 亿 3.23 亿 4.69 亿 3.86 亿 2.97 亿
        - 偿还债务支付的现金 98413261.99,98072547.35,435805331.22,313206493.73,434363638.23 0.98 亿 0.98 亿 4.36 亿 3.13 亿 4.34 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9747453.06,14529973.9,28177949.52,32277417.37,31108979.8 9.75 百万 0.15 亿 0.28 亿 0.32 亿 0.31 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 10576.57,1010576.15,0.0,50122605.71,0.0 1.06 万 1.01 百万 -- 0.5 亿 --
        => 筹资活动现金流出小计 108171291.62,113613097.4,463983280.74,395606516.81,465574515.26 1.08 亿 1.14 亿 4.64 亿 3.96 亿 4.66 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 271207.45,5787508.52,8868667.04,-1322549.79,7164768.07 27.12 万 5.79 百万 8.87 百万 -1.32 百万 7.16 百万
    = 现金及现金等价物净增加额 37769705.64,-78932282.97,82847332.79,-93879860.17,-94032214.42 0.38 亿 -0.79 亿 0.83 亿 -0.94 亿 -0.94 亿
期末现金及现金等价物余额 249366713.1,170434430.13,253281762.92,167145283.81,109052608.71 2.49 亿 1.7 亿 2.53 亿 1.67 亿 1.09 亿

注:本页数据货币单位为人民币 | 反馈数据问题