¥8.7

-2.25%

PE: 15.56 PB: 3.28

上一个交易日收盘价

观望

市值: 36.56 亿 企业价值(EV): 47.81 亿

资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2015 2016 2017 2018 2019-03
2117168283.32,2658774546.77,3548059608.25,3303432780.67,3305744356.28
资产
现金与约当现金(%) 34.1/100 34.1 39.0/100 39.0 34.6/100 34.6 25.2/100 25.2 9.4/100 9.4
应收款项(%) 7.1/100 7.1 8.2/100 8.2 8.0/100 8.0 12.0/100 12.0 12.8/100 12.8
存货(%) 7.6/100 7.6 6.9/100 6.9 4.8/100 4.8 4.7/100 4.7 4.7/100 4.7
其他流动资产(%) 10.5/100 10.5 1.9/100 1.9 3.4/100 3.4 3.4/100 3.4 18.3/100 18.3
流动资产(%) 62.9/100 62.9 59.6/100 59.6 56.7/100 56.7 52.4/100 52.4 52.5/100 52.5
商誉(%) 11.8/100 11.8 13.5/100 13.5 17.3/100 17.3 18.6/100 18.6 18.6/100 18.6
非流动资产(%) 37.1/100 37.1 40.4/100 40.4 43.3/100 43.3 47.6/100 47.6 47.5/100 47.5
1129494156.35,1537658535.82,2103596469.88,2000109959.21,2074211645.66
负债
应付款项(%) 13.8/100 13.8 21.0/100 21.0 21.4/100 21.4 25.6/100 25.6 0.0/100 0.0
流动负债(%) 53.3/100 53.3 57.6/100 57.6 56.5/100 56.5 59.1/100 59.1 61.3/100 61.3
非流动负债(%) 0.1/100 0.1 0.2/100 0.2 2.8/100 2.8 1.4/100 1.4 1.4/100 1.4
987674126.97,1121116010.95,1444463138.37,1303322821.46,1231532710.62
股权
股东权益(%) 46.7/100 46.7 42.2/100 42.2 40.7/100 40.7 39.5/100 39.5 37.3/100 37.3

现金流量表

2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金
752723187.4,711824408.4,1031746789.6,1221580613.37,523225593.65 7.53 亿 7.12 亿 10.32 亿 12.22 亿 5.23 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
306778663.61,446709248.11,569391122.77,204901266.96,238226496.16 3.07 亿 4.47 亿 5.69 亿 2.05 亿 2.38 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-229035760.34,-31650056.25,-367721816.88,-173405809.78,-31038872.97 -2.29 亿 -0.32 亿 -3.68 亿 -1.73 亿 -0.31 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
-118641682.27,-95136810.66,-11835482.12,-423044159.33,0.0 -1.19 亿 -0.95 亿 -0.12 亿 -4.23 亿 0.0 元
期末现金
711824408.4,1031746789.6,1221580613.37,830031911.22,307369057.51 7.12 亿 10.32 亿 12.22 亿 8.3 亿 3.07 亿
自由现金流(FCF)
199954736.18,401496501.64,228624892.89,123279443.21,172316585.73 2.0 亿 4.01 亿 2.29 亿 1.23 亿 1.72 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 2015 2016 2017 2018 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)53.3,57.8,59.3,60.5,62.753.357.859.360.562.7
长期资金占重资产比率(%)381.8,381.3,268.2,238.7,227.1381.8381.3268.2238.7227.1
偿债能力 流动比率(%)118.0,103.5,100.4,88.6,85.7118.0103.5100.488.685.7
速动比率(%)79.6,83.6,79.6,66.2,36.379.683.679.666.236.3
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,72.1,-7.5------72.1-7.5
运营能力 应收款项周转率(次/年)20.0,16.3,14.4,12.3,11.920.016.314.412.311.9
应收款项周转天数(天)18.2,22.2,25.3,29.6,30.718.222.225.329.630.7
存货周转率(次/年)10.0,10.9,12.9,16.2,17.510.010.912.916.217.5
存货周转天数(天)36.7,33.4,28.4,22.5,20.936.733.428.422.520.9
固定资产周转率(次/年)13.6,11.7,8.4,7.4,7.613.611.78.47.47.6
完整生意周期(天)54.9,55.7,53.7,52.1,51.554.955.753.752.151.5
应付款项周转天数(天)60.2,82.3,105.4,110.9,102.860.282.3105.4110.9102.8
缺钱天数(天)-5.3,-26.6,-51.7,-58.8,-51.3-5.3-26.6-51.7-58.8-51.3
总资产周转率(次/年)1.19,1.26,1.16,1.23,1.271.191.261.161.231.27
盈利能力 ROA=资产收益率(%)6.1,8.5,8.8,9.0,8.56.18.58.89.08.5
ROE=净资产收益率(%)10.4,17.3,18.4,20.1,19.810.417.318.420.119.8
税前纯益占实收资本(%)80.1,101.4,134.5,150.5,142.080.1101.4134.5150.5142.0
毛利率(%)39.1,37.2,36.9,37.2,36.839.137.236.937.236.8
营业利润率(%)7.2,8.3,9.5,9.0,8.27.28.39.59.08.2
净利率(%)5.1,6.8,7.6,7.3,6.75.16.87.67.36.7
营业费用率(%)30.4,27.7,27.5,25.0,24.730.427.727.525.024.7
经营安全边际率(%)18.3,22.4,25.9,24.3,22.318.322.425.924.322.3
EPS=基本每股收益(元)0.39,0.69,0.86,0.97,0.910.390.690.860.970.91
成长能力 营收增长率(%)20.1,32.9,20.5,16.4,11.120.132.920.516.411.1
营业利润增长率(%)12.6,54.7,37.8,10.2,61.912.654.737.810.261.9
净资本增长率(%)6.2,13.5,28.8,-9.8,-11.86.213.528.8-9.8-11.8
现金流量 现金流量比率(%)27.2,29.2,28.4,10.5,11.827.229.228.410.511.8
现金流量允当比率(%)162.2,178.4,146.8,109.7,122.4162.2178.4146.8109.7122.4
现金再投资比率(%)19.0,25.9,21.5,-17.6,-16.019.025.921.5-17.6-16.0

资产负债表

趋势 2015 2016 2017 2018 2019-03
资产总计 2117168283.32,2658774546.77,3548059608.25,3303432780.67,3305744356.28 21.17 亿 26.59 亿 35.48 亿 33.03 亿 33.06 亿
    流动资产 1331048361.99,1584432141.75,2011715799.4,1730738299.27,1736277393.29 13.31 亿 15.84 亿 20.12 亿 17.31 亿 17.36 亿
        货币资金 721741877.64,1036383448.63,1226287242.77,831950300.03,309287446.32 7.22 亿 10.36 亿 12.26 亿 8.32 亿 3.09 亿
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        应收票据及应收账款 150009027.16,217477983.12,283699041.35,397330291.63,424048825.58 1.5 亿 2.17 亿 2.84 亿 3.97 亿 4.24 亿
            应收票据 0.0,1939530.0,1489888.0,7593939.4,2299685.0 -- 1.94 百万 1.49 百万 7.59 百万 2.3 百万
            应收账款 150009027.16,215538453.12,282209153.35,389736352.23,421749140.58 1.5 亿 2.16 亿 2.82 亿 3.9 亿 4.22 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收利息 7590957.82,0.0,809375.0,3436273.03,1619851.11 7.59 百万 0.0 元 80.94 万 3.44 百万 1.62 百万
        其他应收款 26585935.64,26747141.23,84382990.05,63448540.5,81596378.99 0.27 亿 0.27 亿 0.84 亿 0.63 亿 0.82 亿
        预付款项 48703019.99,70343722.26,126187323.12,171359220.75,160911245.04 0.49 亿 0.7 亿 1.26 亿 1.71 亿 1.61 亿
        存货 161939266.03,183036059.63,171410633.86,154924155.93,154182511.3 1.62 亿 1.83 亿 1.71 亿 1.55 亿 1.54 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 222069235.53,50443786.88,119748568.25,111725790.43,606250986.06 2.22 亿 0.5 亿 1.2 亿 1.12 亿 6.06 亿
    非流动资产 786119921.33,1074342405.02,1536343808.85,1572694481.4,1569466962.99 7.86 亿 10.74 亿 15.36 亿 15.73 亿 15.69 亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 111684380.0,165684380.0,102000000.0,96000000.0,0.0 1.12 亿 1.66 亿 1.02 亿 0.96 亿 --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,0.0,95000000.0 -- -- -- -- 0.95 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 0.0,0.0,14986396.54,20961209.28,16143692.56 -- -- 0.15 亿 0.21 亿 0.16 亿
        长期股权投资 13772278.48,88784894.07,8245697.08,5700514.02,4821525.35 0.14 亿 0.89 亿 8.25 百万 5.7 百万 4.82 百万
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 219110951.05,292246629.78,572563882.18,563607674.89,561072333.44 2.19 亿 2.92 亿 5.73 亿 5.64 亿 5.61 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 39937771.75,3346535.46,3215201.47,2170240.35,2425152.52 0.4 亿 3.35 百万 3.22 百万 2.17 百万 2.43 百万
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 86272102.05,94694948.91,101768502.7,106393815.05,105278175.58 0.86 亿 0.95 亿 1.02 亿 1.06 亿 1.05 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 5169772.37,6481436.45,15534898.85,17937584.34,20111301.11 5.17 百万 6.48 百万 0.16 亿 0.18 亿 0.2 亿
        商誉 249594215.7,357764380.53,614717630.41,614338671.09,614338671.09 2.5 亿 3.58 亿 6.15 亿 6.14 亿 6.14 亿
        长期待摊费用 24787376.61,24711755.52,27887363.81,79724471.29,81603264.56 0.25 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.8 亿 0.82 亿
        递延所得税资产 5757092.07,14161749.61,27496803.94,30575438.3,31497655.85 5.76 百万 0.14 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.31 亿
        其他非流动资产 30033981.25,26465694.69,47927431.87,35284862.79,37175190.93 0.3 亿 0.26 亿 0.48 亿 0.35 亿 0.37 亿
负债合计 1129494156.35,1537658535.82,2103596469.88,2000109959.21,2074211645.66 11.29 亿 15.38 亿 21.04 亿 20.0 亿 20.74 亿
    流动负债 1128234495.54,1531569880.47,2003877235.26,1952794382.43,2026318466.31 11.28 亿 15.32 亿 20.04 亿 19.53 亿 20.26 亿
        短期借款 20000000.0,0.0,0.0,21613676.0,21613676.0 0.2 亿 0.0 元 -- 0.22 亿 0.22 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        应付票据及应付账款 291399236.79,557339463.26,758525555.96,846320767.84,820193864.93 2.91 亿 5.57 亿 7.59 亿 8.46 亿 8.2 亿
            应付票据 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            应付账款 291399236.79,557339463.26,758525555.96,846320767.84,0.0 2.91 亿 5.57 亿 7.59 亿 8.46 亿 --
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 487538477.83,525446891.66,617733173.29,605110856.76,769909522.75 4.88 亿 5.25 亿 6.18 亿 6.05 亿 7.7 亿
        应付职工薪酬 8964339.65,18971118.84,58254457.97,70862551.49,68425684.55 8.96 百万 0.19 亿 0.58 亿 0.71 亿 0.68 亿
        应付股利 0.0,0.0,0.0,26495864.04,26495864.04 -- -- -- 0.26 亿 0.26 亿
        应交税费 76651175.12,82885939.41,126395220.32,86349070.49,63071172.57 0.77 亿 0.83 亿 1.26 亿 0.86 亿 0.63 亿
        应付利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他应付款 243681266.15,346926467.3,279487930.35,252944698.44,0.0 2.44 亿 3.47 亿 2.79 亿 2.53 亿 --
        其他应付款(含利息和股利) 243681266.15,346926467.3,279487930.35,279440562.48,240007648.14 2.44 亿 3.47 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.4 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 0.0,0.0,163480897.37,43096897.37,43096897.37 -- -- 1.63 亿 0.43 亿 0.43 亿
        其他流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非流动负债 1259660.81,6088655.35,99719234.62,47315576.78,47893179.35 1.26 百万 6.09 百万 1.0 亿 0.47 亿 0.48 亿
        长期借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付款 0.0,0.0,80419589.66,41071643.7,42069277.78 -- -- 0.8 亿 0.41 亿 0.42 亿
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 1259660.81,3564470.66,5880369.96,3698168.33,3278136.82 1.26 百万 3.56 百万 5.88 百万 3.7 百万 3.28 百万
        递延所得税负债 0.0,0.0,2563275.0,2545680.0,2545680.0 -- -- 2.56 百万 2.55 百万 2.55 百万
        长期递延收益 0.0,2524184.69,10856000.0,84.75,84.75 -- 2.52 百万 0.11 亿 84.75 元 84.75 元
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 987674126.97,1121116010.95,1444463138.37,1303322821.46,1231532710.62 9.88 亿 11.21 亿 14.44 亿 13.03 亿 12.32 亿
        实收资本 249680952.0,253858052.0,262907131.0,262665557.0,262665557.0 2.5 亿 2.54 亿 2.63 亿 2.63 亿 2.63 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 392889803.4,466479862.65,692232820.42,583905710.4,584802949.43 3.93 亿 4.66 亿 6.92 亿 5.84 亿 5.85 亿
        盈余公积 68201371.09,84843768.7,107068558.79,131332778.5,131332778.5 0.68 亿 0.85 亿 1.07 亿 1.31 亿 1.31 亿
        未分配利润 242461259.48,298817266.77,291692100.22,232337501.05,152648187.58 2.42 亿 2.99 亿 2.92 亿 2.32 亿 1.53 亿
        库存股 0.0,59857843.0,34808337.1,17890238.8,17890238.8 -- 0.6 亿 0.35 亿 0.18 亿 0.18 亿
        其他综合收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 953233385.97,1044141107.12,1319092273.33,1192351308.15,1113559233.71 9.53 亿 10.44 亿 13.19 亿 11.92 亿 11.14 亿
        少数股东权益 34440741.0,76974903.83,125370865.04,110971513.31,117973476.91 0.34 亿 0.77 亿 1.25 亿 1.11 亿 1.18 亿
趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
    营业总收入 2257325473.72,2998905933.11,3612493372.7,4203392411.92,4282881636.0 22.57 亿 29.99 亿 36.12 亿 42.03 亿 42.83 亿
        + 营业收入 2257325473.72,2998905933.11,3612493372.7,4203392411.92,4282881636.0 22.57 亿 29.99 亿 36.12 亿 42.03 亿 42.83 亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 2124181818.64,2766578405.73,3300874283.89,3870797005.42,3975313206.14 21.24 亿 27.67 亿 33.01 亿 38.71 亿 39.75 亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 1374093052.99,1882744267.55,2279041684.62,2641352837.15,2705694059.54 13.74 亿 18.83 亿 22.79 亿 26.41 亿 27.06 亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 65552317.17,44570045.64,21077279.83,25446493.26,25334636.97 0.66 亿 0.45 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.25 亿
        - 销售费用 423854857.07,513056165.27,582368936.62,709056071.39,736289915.96 4.24 亿 5.13 亿 5.82 亿 7.09 亿 7.36 亿
        - 管理费用 264237285.27,317281672.53,409238779.78,334948135.87,312329503.7 2.64 亿 3.17 亿 4.09 亿 3.35 亿 3.12 亿
        - 财务费用 -1211716.67,251713.95,633993.6,6923494.14,7679179.18 -1.21 百万 25.17 万 63.4 万 6.92 百万 7.68 百万
            - 利息费用(财务费用) 0.0,0.0,0.0,6458632.17,2326224.36 -- -- -- 6.46 百万 2.33 百万
            - 利息收入(财务费用) 0.0,0.0,0.0,6557897.96,685126.13 -- -- -- 6.56 百万 68.51 万
        - 研发费用 0.0,0.0,0.0,130039692.92,31213424.38 -- -- -- 1.3 亿 0.31 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 资产减值损失 -2343977.19,8674540.79,8513609.44,23030280.69,26732793.49 -2.34 百万 8.67 百万 8.51 百万 0.23 亿 0.27 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 28611869.82,17923634.43,33229758.55,47360090.35,43738930.99 0.29 亿 0.18 亿 0.33 亿 0.47 亿 0.44 亿
        + 公允价值变动净收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
        + 投资净收益 28611869.82,17923634.43,33299009.56,47360090.35,43738930.99 0.29 亿 0.18 亿 0.33 亿 0.47 亿 0.44 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 0.0,-4987384.41,-1482963.01,-2545183.06,-3044533.52 -- -4.99 百万 -1.48 百万 -2.55 百万 -3.04 百万
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 0.0,0.0,-69251.01,0.0,0.0 -- -- -6.93 万 -- 0.0 元
        + 其他收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- 0.0 元
    营业利润 161755524.9,250251161.81,344848847.36,379955496.85,351307360.85 1.62 亿 2.5 亿 3.45 亿 3.8 亿 3.51 亿
        + 营业外收入 5525023.93,9312954.09,8945149.74,16739040.65,22095260.91 5.53 百万 9.31 百万 8.95 百万 0.17 亿 0.22 亿
        - 营业外支出 17367150.67,4303766.23,6310615.64,1132859.73,136755.83 0.17 亿 4.3 百万 6.31 百万 1.13 百万 13.68 万
            - 非流动资产处置净损失 15454103.04,177053.11,0.0,0.0,0.0 0.15 亿 17.71 万 -- -- --
    税前利润 149913398.16,255260349.67,347483381.46,395561677.77,373265865.93 1.5 亿 2.55 亿 3.47 亿 3.96 亿 3.73 亿
        - 所得税费用 34202753.05,52126658.78,74563797.37,87687919.25,86192595.59 0.34 亿 0.52 亿 0.75 亿 0.88 亿 0.86 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 115710645.11,203133690.89,272919584.09,307873758.52,287073270.34 1.16 亿 2.03 亿 2.73 亿 3.08 亿 2.87 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 0.0,0.0,272919584.09,307873758.52,287073270.34 -- -- 2.73 亿 3.08 亿 2.87 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 98366260.31,172870785.7,217576708.34,252646018.04,235028762.81 0.98 亿 1.73 亿 2.18 亿 2.53 亿 2.35 亿
            少数股东损益 17344384.8,30262905.19,55342875.75,55227740.48,52044507.53 0.17 亿 0.3 亿 0.55 亿 0.55 亿 0.52 亿
    综合收益总额 115710645.11,203133690.89,272919584.09,307873758.52,287073270.34 1.16 亿 2.03 亿 2.73 亿 3.08 亿 2.87 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 98366260.31,172870785.7,217576708.34,252646018.04,235028762.81 0.98 亿 1.73 亿 2.18 亿 2.53 亿 2.35 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 17344384.8,30262905.19,55342875.75,55227740.48,52044507.53 0.17 亿 0.3 亿 0.55 亿 0.55 亿 0.52 亿
    基本每股收益 0.39,0.69,0.86,0.97,0.91 0.39 元 0.69 元 0.86 元 0.97 元 0.91 元
    稀释每股收益 0.39,0.69,0.86,0.97,0.91 0.39 元 0.69 元 0.86 元 0.97 元 0.91 元

现金流量表

趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金及现金等价物余额 752723187.4,711824408.4,1031746789.6,1221580613.37,523225593.65 7.53 亿 7.12 亿 10.32 亿 12.22 亿 5.23 亿
    经营活动产生的现金流量净额 306778663.61,446709248.11,569391122.77,204901266.96,238226496.16 3.07 亿 4.47 亿 5.69 亿 2.05 亿 2.38 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 2305772602.99,2999518206.95,3778592340.02,4183333521.09,4225840201.98 23.06 亿 30.0 亿 37.79 亿 41.83 亿 42.26 亿
        + 收到的税费返还 280000.0,338000.0,0.0,0.0,0.0 28.0 万 33.8 万 -- -- --
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 111952927.85,93825275.35,103443824.48,104948065.78,123653900.82 1.12 亿 0.94 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.24 亿
        => 经营活动现金流入小计 2418005530.84,3093681482.3,3882036164.5,4288281586.87,4349494102.8 24.18 亿 30.94 亿 38.82 亿 42.88 亿 43.49 亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 1061538784.41,1397654192.53,1790631256.63,2202038068.0,2240928785.43 10.62 亿 13.98 亿 17.91 亿 22.02 亿 22.41 亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 508027147.85,601301673.13,711089203.32,846185671.7,887068938.65 5.08 亿 6.01 亿 7.11 亿 8.46 亿 8.87 亿
        - 支付的各项税费 124317147.94,174118841.92,214714609.34,310965456.27,272390381.58 1.24 亿 1.74 亿 2.15 亿 3.11 亿 2.72 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 417343787.03,473897526.61,596209972.44,724191123.94,710879500.98 4.17 亿 4.74 亿 5.96 亿 7.24 亿 7.11 亿
        => 经营活动现金流出小计 2111226867.23,2646972234.19,3312645041.73,4083380319.91,4111267606.64 21.11 亿 26.47 亿 33.13 亿 40.83 亿 41.11 亿
    投资活动产生的现金流量净额 -229035760.34,-31650056.25,-367721816.88,-173405809.78,-31038872.97 -2.29 亿 -0.32 亿 -3.68 亿 -1.73 亿 -0.31 亿
        + 收回投资收到的现金 3143000000.0,1667000000.0,2526704000.0,2987695384.0,2881494000.0 31.43 亿 16.67 亿 25.27 亿 29.88 亿 28.81 亿
        + 取得投资收益收到的现金 24595163.27,30501976.66,21271839.77,22457389.7,21696584.75 0.25 亿 0.31 亿 0.21 亿 0.22 亿 0.22 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 4076015.75,88894.0,42035.92,707564.02,658776.46 4.08 百万 8.89 万 4.2 万 70.76 万 65.88 万
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,2607105.45,0.0 0.0 元 0.0 元 -- 2.61 百万 0.0 元
        + 收到其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,8380000.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 8.38 百万 0.0 元 0.0 元
        => 投资活动现金流入小计 3171671179.02,1697590870.66,2556397875.69,3013467443.17,2906456466.66 31.72 亿 16.98 亿 25.56 亿 30.13 亿 29.06 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 106823927.43,45212746.47,340766229.88,81621823.75,65909910.43 1.07 亿 0.45 亿 3.41 亿 0.82 亿 0.66 亿
        - 投资支付的现金 3192934380.0,1630000000.0,2482000015.2,2907000000.0,2757564400.0 31.93 亿 16.3 亿 24.82 亿 29.07 亿 27.58 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 100933870.38,54028180.44,101353447.49,198251429.2,114021029.2 1.01 亿 0.54 亿 1.01 亿 1.98 亿 1.14 亿
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 14761.55,0.0,0.0,0.0,0.0 1.48 万 0.0 元 -- 0.0 元 0.0 元
        => 投资活动现金流出小计 3400706939.36,1729240926.91,2924119692.57,3186873252.95,2937495339.63 34.01 亿 17.29 亿 29.24 亿 31.87 亿 29.37 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -118641682.27,-95136810.66,-11835482.12,-423044159.33,0.0 -1.19 亿 -0.95 亿 -0.12 亿 -4.23 亿 0.0 元
        + 吸收投资收到的现金 0.0,59857843.0,225979971.3,0.0,0.0 0.0 元 0.6 亿 2.26 亿 -- --
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0,0.0,980000.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 98.0 万 -- --
        + 发行债券收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 -- -- --
        + 取得借款收到的现金 0.0,0.0,0.0,20090442.78,0.0 0.0 元 0.0 元 -- 0.2 亿 --
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.0 元 -- -- --
        => 筹资活动现金流入小计 0.0,59857843.0,225979971.3,20090442.78,0.0 0.0 元 0.6 亿 2.26 亿 0.2 亿 0.0 元
        - 偿还债务支付的现金 0.0,20000000.0,0.0,0.0,0.0 0.0 元 0.2 亿 -- -- --
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 118641682.27,103727153.66,228998157.44,323754249.6,0.0 1.19 亿 1.04 亿 2.29 亿 3.24 亿 0.0 元
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,3739285.96,26521072.64,35394385.5,0.0 0.0 元 3.74 百万 0.27 亿 0.35 亿 0.0 元
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 0.0,31267500.0,8817295.98,119380352.51,0.0 0.0 元 0.31 亿 8.82 百万 1.19 亿 0.0 元
        => 筹资活动现金流出小计 118641682.27,154994653.66,237815453.42,443134602.11,0.0 1.19 亿 1.55 亿 2.38 亿 4.43 亿 0.0 元
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    = 现金及现金等价物净增加额 -40898779.0,319922381.2,189833823.77,-391548702.15,-215856536.14 -0.41 亿 3.2 亿 1.9 亿 -3.92 亿 -2.16 亿
期末现金及现金等价物余额 711824408.4,1031746789.6,1221580613.37,830031911.22,307369057.51 7.12 亿 10.32 亿 12.22 亿 8.3 亿 3.07 亿

注:本页数据货币单位为人民币 | 反馈数据问题