¥9.99

-2.73%

PE: 25.44 PB: 1.39

上一个交易日收盘价

市值: 2.62 百亿 企业价值(EV): 6.88 百亿

资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2015 2016 2017 2018 2019-03
48091871199.73,48091871199.73,50516760277.07,46780894327.2,61557213322.01
资产
现金与约当现金(%) 51.2/100 51.2 41.8/100 41.8 40.9/100 40.9 41.3/100 41.3 48.4/100 48.4
应收款项(%) 0.4/100 0.4 0.2/100 0.2 0.2/100 0.2 0.2/100 0.2 0.0/100 0.0
存货(%) --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 --
其他流动资产(%) --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 --
流动资产(%) --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 --
商誉(%) 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0 0.0/100 0.0
非流动资产(%) --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 --
36101076019.5,36101076019.5,37696793181.59,28380760544.32,42616800712.64
负债
应付款项(%) 0.0/100 0.0 0.1/100 0.1 0.1/100 0.1 0.0/100 0.0 0.9/100 0.9
流动负债(%) --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 --
非流动负债(%) --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 -- --/100 --
11990795180.23,11990795180.23,12819967095.48,18400133782.88,18940412609.37
股权
股东权益(%) 19.0/100 19.0 24.9/100 24.9 25.4/100 25.4 39.3/100 39.3 30.8/100 30.8

现金流量表

2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金
18647339644.06,30012744080.09,20539977517.26,15019295560.63,17151877443.53 1.86 百亿 3.0 百亿 2.05 百亿 1.5 百亿 1.72 百亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
4976615668.28,-9095234506.96,145413940.01,-3012511307.46,3230989580.88 49.77 亿 -90.95 亿 1.45 亿 -30.13 亿 32.31 亿
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-3166550733.68,-154551800.04,177558699.52,854819539.1,436527992.62 -31.67 亿 -1.55 亿 1.78 亿 8.55 亿 4.37 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
9554159851.02,-224505730.32,-5842160964.64,1477113020.02,2051927094.99 95.54 亿 -2.25 亿 -58.42 亿 14.77 亿 20.52 亿
期末现金
30012744080.09,20539977517.26,15019295560.63,14339808735.65,22872808134.47 3.0 百亿 2.05 百亿 1.5 百亿 1.43 百亿 2.29 百亿
自由现金流(FCF)
4893802506.18,-9151137496.1,35876323.02,-3112681736.01,3165812436.21 48.94 亿 -91.51 亿 0.36 亿 -31.13 亿 31.66 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 2015 2016 2017 2018 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)81.0,75.1,74.6,60.7,69.281.075.174.660.769.2
长期资金占重资产比率(%)1718.1,1959.8,2310.9,3020.3,3119.31,718.11,959.82,310.93,020.33,119.3
偿债能力 流动比率(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
速动比率(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
运营能力 应收款项周转率(次/年)33.7,18.7,34.9,27.2,169.833.718.734.927.2169.8
应收款项周转天数(天)10.8,19.6,10.4,13.4,2.110.819.610.413.42.1
存货周转率(次/年)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
存货周转天数(天)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
固定资产周转率(次/年)13.6,6.2,6.8,5.3,6.113.66.26.85.36.1
完整生意周期(天)10.8,19.6,10.4,13.4,2.110.819.610.413.42.1
应付款项周转天数(天)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
缺钱天数(天)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
总资产周转率(次/年)0.13,0.05,0.05,0.05,0.050.130.050.050.050.05
盈利能力 ROA=资产收益率(%)4.9,3.2,2.1,1.7,1.74.93.22.11.71.7
ROE=净资产收益率(%)24.5,14.9,8.3,5.4,5.624.514.98.35.45.6
税前纯益占实收资本(%)153.8,92.6,62.5,47.2,52.3153.892.662.547.252.3
毛利率(%)100.0,100.0,100.0,100.0,100.0100.0100.0100.0100.0100.0
营业利润率(%)53.5,71.3,49.3,44.1,47.753.571.349.344.147.7
净利率(%)37.9,60.8,38.2,33.2,35.437.960.838.233.235.4
营业费用率(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.00.00.00.00.00.0
经营安全边际率(%)53.5,71.3,49.3,44.1,47.753.571.349.344.147.7
EPS=基本每股收益(元)1.08,0.79,0.49,0.33,0.391.080.790.490.330.39
成长能力 营收增长率(%)89.7,-54.9,-1.5,-4.7,53.589.7-54.9-1.5-4.753.5
营业利润增长率(%)111.8,-40.0,-31.8,-14.9,71.7111.8-40.0-31.8-14.971.7
净资本增长率(%)28.9,13.6,6.9,43.5,5.528.913.66.943.55.5
现金流量 现金流量比率(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------
现金流量允当比率(%)79.1,104.6,178.4,114.8,0.079.1104.6178.4114.8--
现金再投资比率(%)0.0,0.0,0.0,0.0,0.0----------

资产负债表

趋势 2016 2016 2017 2018 2019-03
资产总计 48091871199.73,48091871199.73,50516760277.07,46780894327.2,61557213322.01 4.81 百亿 4.81 百亿 5.05 百亿 4.68 百亿 6.16 百亿
    流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        货币资金 16355573564.74,16355573564.74,10691162931.56,11347242073.91,18328901144.96 1.64 百亿 1.64 百亿 1.07 百亿 1.13 百亿 1.83 百亿
            客户资金存款 14252979434.02,14252979434.02,9524670493.54,9852442472.5,16672381098.64 1.43 百亿 1.43 百亿 95.25 亿 98.52 亿 1.67 百亿
        交易性金融资产 3769192697.67,3769192697.67,9971917974.57,7970171694.97,11472674111.07 37.69 亿 37.69 亿 99.72 亿 79.7 亿 1.15 百亿
        应收票据及应收账款 74777162.52,74777162.52,78059035.04,108976634.92,10876563.78 0.75 亿 0.75 亿 0.78 亿 1.09 亿 0.11 亿
            应收票据 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            应收账款 74777162.52,74777162.52,78059035.04,108976634.92,10876563.78 0.75 亿 0.75 亿 0.78 亿 1.09 亿 0.11 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收利息 377928701.3,377928701.3,567657674.21,501405202.75,0.0 3.78 亿 3.78 亿 5.68 亿 5.01 亿 --
        其他应收款 377928701.3,377928701.3,634486651.11,501405202.75,0.0 3.78 亿 3.78 亿 6.34 亿 5.01 亿 --
        预付款项 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        存货 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,7304269565.56 -- -- -- -- 73.04 亿
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 7104882849.01,7104882849.01,7211043024.61,6585243604.48,0.0 71.05 亿 71.05 亿 72.11 亿 65.85 亿 --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,0.0,45166771.18 -- -- -- -- 0.45 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期股权投资 27552610.73,27552610.73,23530676.19,20106671.94,20106671.94 0.28 亿 0.28 亿 0.24 亿 0.2 亿 0.2 亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 434957321.39,434957321.39,355473535.86,609205878.84,607200251.37 4.35 亿 4.35 亿 3.55 亿 6.09 亿 6.07 亿
        工程物资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        在建工程 176877991.24,176877991.24,199287068.13,0.0,0.0 1.77 亿 1.77 亿 1.99 亿 -- --
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 38749289.15,38749289.15,45892056.01,48655299.2,45180725.98 0.39 亿 0.39 亿 0.46 亿 0.49 亿 0.45 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        商誉 13702713.15,13702713.15,13702713.15,13702713.15,13702713.15 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿
        长期待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延所得税资产 175912292.59,175912292.59,212397734.24,189448200.78,169511426.44 1.76 亿 1.76 亿 2.12 亿 1.89 亿 1.7 亿
        其他非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
负债合计 36101076019.5,36101076019.5,37696793181.59,28380760544.32,42616800712.64 3.61 百亿 3.61 百亿 3.77 百亿 2.84 百亿 4.26 百亿
    流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        短期借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 443231350.0,443231350.0,0.0,750653717.21,144440618.58 4.43 亿 4.43 亿 -- 7.51 亿 1.44 亿
        应付票据及应付账款 46048813.52,46048813.52,60268327.67,16797618.23,530250701.16 0.46 亿 0.46 亿 0.6 亿 0.17 亿 5.3 亿
            应付票据 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            应付账款 46048813.52,46048813.52,60268327.67,16797618.23,530250701.16 0.46 亿 0.46 亿 0.6 亿 0.17 亿 5.3 亿
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付短期债券 0.0,0.0,4512400000.0,1128050000.0,5485798404.13 -- -- 45.12 亿 11.28 亿 54.86 亿
        预收款项 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付职工薪酬 424712572.68,424712572.68,350454527.36,461614554.16,375300207.18 4.25 亿 4.25 亿 3.5 亿 4.62 亿 3.75 亿
        应付股利 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应交税费 79940920.84,79940920.84,141030193.96,88079457.04,142611123.93 0.8 亿 0.8 亿 1.41 亿 0.88 亿 1.43 亿
        应付利息 416452657.11,416452657.11,182518592.89,109879911.42,0.0 4.16 亿 4.16 亿 1.83 亿 1.1 亿 --
        其他应付款 0.0,0.0,40917460.36,0.0,0.0 -- -- 0.41 亿 -- --
        其他应付款(含利息和股利) 416452657.11,416452657.11,223436053.25,109879911.42,0.0 4.16 亿 4.16 亿 2.23 亿 1.1 亿 --
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付债券 13756362080.1,13756362080.1,4595020342.78,5596792805.9,6645653261.36 1.38 百亿 1.38 百亿 45.95 亿 55.97 亿 66.46 亿
        长期应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,145489816.62,0.0,0.0 -- -- 1.45 亿 -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 0.0,0.0,1830708.82,12927857.82,12950296.14 -- -- 1.83 百万 0.13 亿 0.13 亿
        递延所得税负债 28599476.74,28599476.74,10506838.85,20791127.29,84636505.22 0.29 亿 0.29 亿 0.11 亿 0.21 亿 0.85 亿
        长期递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 11990795180.23,11990795180.23,12819967095.48,18400133782.88,18940412609.37 1.2 百亿 1.2 百亿 1.28 百亿 1.84 百亿 1.89 百亿
        实收资本 2100000000.0,2100000000.0,2100000000.0,2625000000.0,2625000000.0 21.0 亿 21.0 亿 21.0 亿 26.25 亿 26.25 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 3776654578.96,3776654578.96,3776654578.96,8114012431.39,8114012431.39 37.77 亿 37.77 亿 37.77 亿 81.14 亿 81.14 亿
        盈余公积 511507226.75,511507226.75,604968078.73,683125993.06,683125993.06 5.12 亿 5.12 亿 6.05 亿 6.83 亿 6.83 亿
        未分配利润 3395004262.18,3395004262.18,4026167286.08,4534020821.14,5024947669.86 33.95 亿 33.95 亿 40.26 亿 45.34 亿 50.25 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他综合收益 61667628.19,61667628.19,15307177.68,6109436.11,55508806.92 0.62 亿 0.62 亿 0.15 亿 6.11 百万 0.56 亿
        一般风险准备 2044732899.33,2044732899.33,2234233829.07,2393604727.75,2393604727.75 20.45 亿 20.45 亿 22.34 亿 23.94 亿 23.94 亿
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        归属母公司股东权益合计 11889566595.41,11889566595.41,12757330950.52,18355873409.45,18896199628.98 1.19 百亿 1.19 百亿 1.28 百亿 1.84 百亿 1.89 百亿
        少数股东权益 101228584.82,101228584.82,62636144.96,44260373.43,44212980.39 1.01 亿 1.01 亿 0.63 亿 0.44 亿 0.44 亿
趋势 2016 2016 2017 2018 近12个月
    营业总收入 2710679480.33,2710679480.33,2669781478.97,2545233363.8,2908970221.83 27.11 亿 27.11 亿 26.7 亿 25.45 亿 29.09 亿
        + 营业收入 2710679480.33,2710679480.33,2669781478.97,2545233363.8,2908970221.83 27.11 亿 27.11 亿 26.7 亿 25.45 亿 29.09 亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,398760452.77 -- -- -- -- 3.99 亿
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 1547138034.16,1547138034.16,1073947533.13,753928439.88,801558546.47 15.47 亿 15.47 亿 10.74 亿 7.54 亿 8.02 亿
        + 证券承销业务净收入 293042018.28,293042018.28,335776997.71,167201558.14,159487552.65 2.93 亿 2.93 亿 3.36 亿 1.67 亿 1.59 亿
        + 受托客户资产管理业务净收入 5079609.87,5079609.87,91733227.86,137159165.14,139808913.08 5.08 百万 5.08 百万 0.92 亿 1.37 亿 1.4 亿
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 21243790.26,21243790.26,11765627.98,23516163.79,23958674.93 0.21 亿 0.21 亿 0.12 亿 0.24 亿 0.24 亿
    营业总成本 778661160.8,778661160.8,1352564929.73,1423655263.32,1521720166.38 7.79 亿 7.79 亿 13.53 亿 14.24 亿 15.22 亿
        - 营业支出 778661160.8,778661160.8,1352564929.73,1423655263.32,1521720166.38 7.79 亿 7.79 亿 13.53 亿 14.24 亿 15.22 亿
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 1204984815.78,1204984815.78,1346764683.47,1333032530.34,1440496041.46 12.05 亿 12.05 亿 13.47 亿 13.33 亿 14.4 亿
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,157637189.67 -- -- -- -- 1.58 亿
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 83344868.07,83344868.07,24211001.45,21860989.96,23636612.78 0.83 亿 0.83 亿 0.24 亿 0.22 亿 0.24 亿
        - 销售费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 管理费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 财务费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 利息费用(财务费用) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 利息收入(财务费用) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 研发费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,-14591532.94 -- -- -- -- -0.15 亿
        - 资产减值损失 -514211845.45,-514211845.45,-18449009.44,67692956.75,0.0 -5.14 亿 -5.14 亿 -0.18 亿 0.68 亿 --
        - 其他营业成本 4543322.4,4543322.4,38254.25,1068786.27,1067914.76 4.54 百万 4.54 百万 3.83 万 1.07 百万 1.07 百万
    非经营性净收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 公允价值变动净收益 16421303.85,16421303.85,-81882873.95,97078584.11,275555340.63 0.16 亿 0.16 亿 -0.82 亿 0.97 亿 2.76 亿
        + 投资净收益 410756858.06,410756858.06,725654637.75,797441813.72,797017619.16 4.11 亿 4.11 亿 7.26 亿 7.97 亿 7.97 亿
            + 对联营合营企业的投资收益 -3477003.69,-3477003.69,-4021934.54,-3424004.25,0.0 -3.48 百万 -3.48 百万 -4.02 百万 -3.42 百万 --
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 1525474.49,1525474.49,-1493631.52,1091923.36,1486022.45 1.53 百万 1.53 百万 -1.49 百万 1.09 百万 1.49 百万
        + 资产处置收益 0.0,0.0,68414466.58,7000933.0,0.0 -- -- 0.68 亿 7.0 百万 --
        + 其他收益 0.0,0.0,0.0,6078324.33,302894.11 -- -- -- 6.08 百万 30.29 万
    营业利润 1932018319.53,1932018319.53,1317216549.24,1121578100.48,1387250055.45 19.32 亿 19.32 亿 13.17 亿 11.22 亿 13.87 亿
        + 营业外收入 17351947.7,17351947.7,10341689.19,27410159.7,20755432.25 0.17 亿 0.17 亿 0.1 亿 0.27 亿 0.21 亿
        - 营业外支出 5207012.14,5207012.14,14265469.11,33381561.1,34397919.31 5.21 百万 5.21 百万 0.14 亿 0.33 亿 0.34 亿
            - 非流动资产处置净损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    税前利润 1944163255.09,1944163255.09,1313292769.32,1115606699.08,1373607568.39 19.44 亿 19.44 亿 13.13 亿 11.16 亿 13.74 亿
        - 所得税费用 296304880.42,296304880.42,293304434.15,270500480.83,342815565.24 2.96 亿 2.96 亿 2.93 亿 2.71 亿 3.43 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 1647858374.67,1647858374.67,1019988335.17,845106218.25,1030792003.15 16.48 亿 16.48 亿 10.2 亿 8.45 亿 10.31 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 0.0,0.0,1019988335.17,845106218.25,1030792003.15 -- -- 10.2 亿 8.45 亿 10.31 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            归属于母公司所有者的净利润 1666499975.29,1666499975.29,1019124805.62,845132348.07,1030819035.31 16.66 亿 16.66 亿 10.19 亿 8.45 亿 10.31 亿
            少数股东损益 -18641600.62,-18641600.62,863529.55,-26129.82,-27032.16 -0.19 亿 -0.19 亿 86.35 万 -2.61 万 -2.7 万
    综合收益总额 1637978110.59,1637978110.59,973627884.66,835908476.68,1092216427.78 16.38 亿 16.38 亿 9.74 亿 8.36 亿 10.92 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 1656619711.21,1656619711.21,972764355.11,835934606.5,1092243459.94 16.57 亿 16.57 亿 9.73 亿 8.36 亿 10.92 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 -18641600.62,-18641600.62,863529.55,-26129.82,-27032.16 -0.19 亿 -0.19 亿 86.35 万 -2.61 万 -2.7 万
    基本每股收益 0.79,0.79,0.49,0.33,0.3927 0.79 元 0.79 元 0.49 元 0.33 元 0.39 元
    稀释每股收益 0.79,0.79,0.49,0.33,0.3927 0.79 元 0.79 元 0.49 元 0.33 元 0.39 元

现金流量表

趋势 2016 2016 2017 2018 近12个月
期初现金及现金等价物余额 30012744080.09,30012744080.09,20539977517.26,15019295560.63,17151877443.53 3.0 百亿 3.0 百亿 2.05 百亿 1.5 百亿 1.72 百亿
    经营活动产生的现金流量净额 -9095234506.96,-9095234506.96,145413940.01,-3012511307.46,3230989580.88 -90.95 亿 -90.95 亿 1.45 亿 -30.13 亿 32.31 亿
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到的税费返还 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,200000000.0,1800000000.0,-675930770.03 -- -- 2.0 亿 18.0 亿 -6.76 亿
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 3539781963.96,3539781963.96,3238126069.9,2863097116.0,2935481141.95 35.4 亿 35.4 亿 32.38 亿 28.63 亿 29.35 亿
        + 处置交易性金融资产净增加额 507637446.45,507637446.45,0.0,3170425470.8,0.0 5.08 亿 5.08 亿 -- 31.7 亿 --
        + 回购业务资金净增加额 -4961135421.95,-4961135421.95,9594457916.25,-8589244135.4,-4076224819.81 -49.61 亿 -49.61 亿 95.94 亿 -85.89 亿 -40.76 亿
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 665213957.05,665213957.05,112125786.02,144990337.77,322410067.97 6.65 亿 6.65 亿 1.12 亿 1.45 亿 3.22 亿
        => 经营活动现金流入小计 1922384332.36,1922384332.36,13301763800.32,472130807.87,8536103549.9 19.22 亿 19.22 亿 1.33 百亿 4.72 亿 85.36 亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 1163699066.84,1163699066.84,937596581.68,980295307.98,1006491113.41 11.64 亿 11.64 亿 9.38 亿 9.8 亿 10.06 亿
        - 支付的各项税费 695873227.37,695873227.37,428507922.25,491544568.52,504371968.16 6.96 亿 6.96 亿 4.29 亿 4.92 亿 5.04 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,1511576080.52 -- -- -- -- 15.12 亿
        - 支付手续费及佣金的现金 496513570.88,496513570.88,713036514.17,617032843.94,710123723.68 4.97 亿 4.97 亿 7.13 亿 6.17 亿 7.1 亿
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 509758084.44,509758084.44,755945747.41,508306719.1,836857062.13 5.1 亿 5.1 亿 7.56 亿 5.08 亿 8.37 亿
        => 经营活动现金流出小计 11017618839.32,11017618839.32,13156349860.31,3484642115.33,5305113969.02 1.1 百亿 1.1 百亿 1.32 百亿 34.85 亿 53.05 亿
    投资活动产生的现金流量净额 -154551800.04,-154551800.04,177558699.52,854819539.1,436527992.62 -1.55 亿 -1.55 亿 1.78 亿 8.55 亿 4.37 亿
        + 收回投资收到的现金 1434216538.26,1434216538.26,2658173373.84,678892508.47,2116316286.87 14.34 亿 14.34 亿 26.58 亿 6.79 亿 21.16 亿
        + 取得投资收益收到的现金 309568598.34,309568598.34,324510644.25,430456631.78,418985299.62 3.1 亿 3.1 亿 3.25 亿 4.3 亿 4.19 亿
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 389777.8,389777.8,134782957.69,12089768.37,353190.0 38.98 万 38.98 万 1.35 亿 0.12 亿 35.32 万
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 60376000.0,60376000.0,0.0,0.0,0.0 0.6 亿 0.6 亿 -- -- --
        => 投资活动现金流入小计 1804550914.4,1804550914.4,3117466975.78,1121438908.62,2547655486.23 18.05 亿 18.05 亿 31.17 亿 11.21 亿 25.48 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55902989.14,55902989.14,109537616.99,100170428.55,65177144.67 0.56 亿 0.56 亿 1.1 亿 1.0 亿 0.65 亿
        - 投资支付的现金 1903199725.3,1903199725.3,2815504272.88,164971940.97,2045654948.94 19.03 亿 19.03 亿 28.16 亿 1.65 亿 20.46 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,14866386.39,1477000.0,0.0 -- -- 0.15 亿 1.48 百万 --
        => 投资活动现金流出小计 1959102714.44,1959102714.44,2939908276.26,266619369.52,2111127493.61 19.59 亿 19.59 亿 29.4 亿 2.67 亿 21.11 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 -224505730.32,-224505730.32,-5842160964.64,1477113020.02,2051927094.99 -2.25 亿 -2.25 亿 -58.42 亿 14.77 亿 20.52 亿
        + 吸收投资收到的现金 0.0,0.0,4910000.0,4874280000.0,0.0 -- -- 4.91 百万 48.74 亿 --
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0,0.0,4910000.0,0.0,0.0 -- -- 4.91 百万 -- --
        + 发行债券收到的现金 4760000000.0,4760000000.0,9046950000.0,5058361000.0,11155521000.0 47.6 亿 47.6 亿 90.47 亿 50.58 亿 1.12 百亿
        + 取得借款收到的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 215794866.27,215794866.27,0.0,0.0,0.0 2.16 亿 2.16 亿 -- -- --
        => 筹资活动现金流入小计 4975794866.27,4975794866.27,9051860000.0,9932641000.0,11158521000.0 49.76 亿 49.76 亿 90.52 亿 99.33 亿 1.12 百亿
        - 偿还债务支付的现金 4100000000.0,4100000000.0,13694550000.0,7442711000.0,8331611000.0 41.0 亿 41.0 亿 1.37 百亿 74.43 亿 83.32 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 971392577.37,971392577.37,910208222.59,556574160.99,569880851.82 9.71 亿 9.71 亿 9.1 亿 5.57 亿 5.7 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 128908019.22,128908019.22,289262742.05,456242818.99,205102053.19 1.29 亿 1.29 亿 2.89 亿 4.56 亿 2.05 亿
        => 筹资活动现金流出小计 5200300596.59,5200300596.59,14894020964.64,8455527979.98,9106593905.01 52.0 亿 52.0 亿 1.49 百亿 84.56 亿 91.07 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 1525474.49,1525474.49,-1493631.52,1091923.36,1486022.45 1.53 百万 1.53 百万 -1.49 百万 1.09 百万 1.49 百万
    = 现金及现金等价物净增加额 -9472766562.83,-9472766562.83,-5520681956.63,-679486824.98,5720930690.94 -94.73 亿 -94.73 亿 -55.21 亿 -6.79 亿 57.21 亿
期末现金及现金等价物余额 20539977517.26,20539977517.26,15019295560.63,14339808735.65,22872808134.47 2.05 百亿 2.05 百亿 1.5 百亿 1.43 百亿 2.29 百亿

注:本页数据货币单位为人民币 | 反馈数据问题