¥9.59

-6.8%

PE: 68.89 PB: 3.23

上一个交易日收盘价

观望

市值: 1.68 百亿 企业价值(EV): 1.99 百亿

资产负债比率(重要科目)

类别 比率(占总资产%) 2015 2016 2017 2018 2019-03
2294658449.94,2517148128.42,8351106187.62,8791492709.62,9172836744.79
资产
现金与约当现金(%) 15.2/100 15.2 10.5/100 10.5 8.3/100 8.3 8.6/100 8.6 7.1/100 7.1
应收款项(%) 28.3/100 28.3 17.9/100 17.9 15.1/100 15.1 10.6/100 10.6 14.1/100 14.1
存货(%) 25.0/100 25.0 30.7/100 30.7 36.1/100 36.1 44.3/100 44.3 43.1/100 43.1
其他流动资产(%) 2.5/100 2.5 3.3/100 3.3 1.9/100 1.9 2.8/100 2.8 2.5/100 2.5
流动资产(%) 79.9/100 79.9 73.6/100 73.6 73.3/100 73.3 71.8/100 71.8 73.4/100 73.4
商誉(%) --/100 -- --/100 -- 8.7/100 8.7 8.3/100 8.3 7.9/100 7.9
非流动资产(%) 20.1/100 20.1 26.4/100 26.4 26.7/100 26.7 28.2/100 28.2 26.6/100 26.6
888363424.4,1123225979.73,3160842582.62,3408431590.83,3765507188.1
负债
应付款项(%) 5.2/100 5.2 4.2/100 4.2 4.7/100 4.7 7.5/100 7.5 0.0/100 0.0
流动负债(%) 17.9/100 17.9 21.0/100 21.0 26.3/100 26.3 34.9/100 34.9 37.3/100 37.3
非流动负债(%) 20.8/100 20.8 23.6/100 23.6 11.5/100 11.5 3.9/100 3.9 3.7/100 3.7
1406295025.54,1393922148.69,5190263605.0,5383061118.79,5407329556.69
股权
股东权益(%) 61.3/100 61.3 55.4/100 55.4 62.2/100 62.2 61.2/100 61.2 58.9/100 58.9

现金流量表

2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金
266204875.91,317056141.07,238854657.21,584720657.02,669334624.0 2.66 亿 3.17 亿 2.39 亿 5.85 亿 6.69 亿
+ 营业活动现金流量
(from 损益表)
-263954120.72,-106615618.92,-206959032.34,273971855.27,3975324.29 -2.64 亿 -1.07 亿 -2.07 亿 2.74 亿 3.98 百万
+ 投资活动现金流量
(from 资产负债表左)
-86721432.39,-159098935.07,-336674805.3,19619622.52,-13932092.99 -0.87 亿 -1.59 亿 -3.37 亿 0.2 亿 -0.14 亿
+ 融资活动现金流量
(from 资产负债表右)
400815379.44,186511837.93,874758474.29,-320758092.41,-231919640.39 4.01 亿 1.87 亿 8.75 亿 -3.21 亿 -2.32 亿
期末现金
317056141.07,238854657.21,584720657.02,571140838.66,442826938.46 3.17 亿 2.39 亿 5.85 亿 5.71 亿 4.43 亿
自由现金流(FCF)
-309355823.31,-148038364.89,-331461134.1,189357198.56,-78392403.86 -3.09 亿 -1.48 亿 -3.31 亿 1.89 亿 -0.78 亿

五大财务比率(+成长能力)

类别 财务比率 2015 2016 2017 2018 近12个月
财务结构 负债占资产比率(%)38.7,44.6,37.8,38.8,41.138.744.637.838.841.1
长期资金占重资产比率(%)888.0,813.7,1045.2,935.7,943.3888.0813.71,045.2935.7943.3
偿债能力 流动比率(%)447.1,350.8,278.8,206.1,196.7447.1350.8278.8206.1196.7
速动比率(%)253.7,156.7,93.1,58.3,56.8253.7156.793.158.356.8
利息保障倍数0.0,0.0,0.0,4.8,0.5------4.80.5
运营能力 应收款项周转率(次/年)1.7,2.5,6.1,5.7,4.91.72.56.15.74.9
应收款项周转天数(天)213.3,146.5,60.1,64.4,73.8213.3146.560.164.473.8
存货周转率(次/年)2.0,1.9,2.2,1.5,1.52.01.92.21.51.5
存货周转天数(天)185.6,188.0,163.1,237.4,239.5185.6188.0163.1237.4239.5
固定资产周转率(次/年)6.5,6.6,13.1,10.9,11.36.56.613.110.911.3
完整生意周期(天)398.9,334.4,223.2,301.8,313.3398.9334.4223.2301.8313.3
应付款项周转天数(天)52.0,31.3,21.3,36.0,55.252.031.321.336.055.2
缺钱天数(天)346.9,303.1,201.9,265.7,258.1346.9303.1201.9265.7258.1
总资产周转率(次/年)0.53,0.57,0.96,0.73,0.710.530.570.960.730.71
盈利能力 ROA=资产收益率(%)0.9,-1.3,5.8,3.2,2.60.9-1.35.83.22.6
ROE=净资产收益率(%)1.6,-2.7,10.9,5.6,4.81.6-2.710.95.64.8
税前纯益占实收资本(%)5.6,-4.2,37.0,22.8,19.45.6-4.237.022.819.4
毛利率(%)14.3,4.6,18.6,14.7,14.014.34.618.614.714.0
营业利润率(%)3.2,-7.5,8.2,5.7,4.73.2-7.58.25.74.7
净利率(%)1.7,-2.3,6.1,4.4,3.71.7-2.36.14.43.7
营业费用率(%)8.6,9.7,9.0,6.4,5.98.69.79.06.45.9
经营安全边际率(%)22.3,-163.3,44.1,38.6,33.622.3-163.344.138.633.6
EPS=基本每股收益(元)0.02,-0.03,0.26,0.16,0.130.02-0.030.260.160.13
成长能力 营收增长率(%)-27.5,24.9,279.5,19.7,15.3-27.524.9279.519.715.3
营业利润增长率(%)-84.9,-393.1,-515.1,-16.9,-52.2-84.9-393.1-515.1-16.9-52.2
净资本增长率(%)8.4,-0.9,272.3,3.7,3.18.4-0.9272.33.73.1
现金流量 现金流量比率(%)-64.3,-20.2,-9.4,8.9,0.1-64.3-20.2-9.48.90.1
现金流量允当比率(%)-35.9,-70.4,-48.7,-22.8,-19.5-35.9-70.4-48.7-22.8-19.5
现金再投资比率(%)-43.0,-22.7,-44.4,-49.9,-55.8-43.0-22.7-44.4-49.9-55.8

资产负债表

趋势 2015 2016 2017 2018 2019-03
资产总计 2294658449.94,2517148128.42,8351106187.62,8791492709.62,9172836744.79 22.95 亿 25.17 亿 83.51 亿 87.91 亿 91.73 亿
    流动资产 1833907509.09,1852529525.53,6124974991.36,6315621201.51,6733769433.73 18.34 亿 18.53 亿 61.25 亿 63.16 亿 67.34 亿
        货币资金 346236272.67,256418530.66,693981749.85,754694927.49,599982813.21 3.46 亿 2.56 亿 6.94 亿 7.55 亿 6.0 亿
            客户资金存款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融资产 2173600.0,7541390.0,2165480.0,3505370.0,54613290.6 2.17 百万 7.54 百万 2.17 百万 3.51 百万 0.55 亿
        应收票据及应收账款 650182659.64,450286078.18,1262088782.04,934191905.95,1289201823.68 6.5 亿 4.5 亿 12.62 亿 9.34 亿 12.89 亿
            应收票据 530632087.55,284325539.89,296684457.72,241366793.25,153431893.31 5.31 亿 2.84 亿 2.97 亿 2.41 亿 1.53 亿
            应收账款 119550572.09,165960538.29,965404324.32,692825112.7,1135769930.37 1.2 亿 1.66 亿 9.65 亿 6.93 亿 11.36 亿
        合同资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应收股利 0.0,0.0,0.0,1092300.0,2117600.0 -- -- -- 1.09 百万 2.12 百万
        应收利息 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他应收款 42260777.5,113380709.66,87462367.49,94385356.94,84136675.48 0.42 亿 1.13 亿 0.87 亿 0.94 亿 0.84 亿
        预付款项 160784902.86,167679597.29,907634907.48,385231778.37,523909828.58 1.61 亿 1.68 亿 9.08 亿 3.85 亿 5.24 亿
        存货 574049251.27,773307340.6,3013051923.28,3894629521.67,3949441667.65 5.74 亿 7.73 亿 30.13 亿 38.95 亿 39.49 亿
            其中:消耗性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        待摊费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他流动资产 58220045.15,83915879.14,158589781.22,248982341.09,232483334.53 0.58 亿 0.84 亿 1.59 亿 2.49 亿 2.32 亿
    非流动资产 460750940.85,664618602.89,2226131196.26,2475871508.11,2439067311.06 4.61 亿 6.65 亿 22.26 亿 24.76 亿 24.39 亿
        债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他债权投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        持有至到期投资 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        可供出售金融资产 20000000.0,113472587.5,182895264.94,158363814.94,0.0 0.2 亿 1.13 亿 1.83 亿 1.58 亿 --
        其他权益工具投资 0.0,0.0,0.0,0.0,95815578.84 -- -- -- -- 0.96 亿
        其他非流动金融资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        投资性房地产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期股权投资 91713107.02,166067043.59,131557636.15,128963925.19,132964065.52 0.92 亿 1.66 亿 1.32 亿 1.29 亿 1.33 亿
        长期应收款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        固定资产 183040424.9,230627190.38,566124337.86,579478306.29,567157159.38 1.83 亿 2.31 亿 5.66 亿 5.79 亿 5.67 亿
        工程物资 0.0,0.0,1024463.22,0.0,0.0 -- -- 1.02 百万 -- --
        在建工程 29167135.88,13807192.58,21628041.92,32505322.59,42269196.28 0.29 亿 0.14 亿 0.22 亿 0.33 亿 0.42 亿
        固定资产清理 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        生产性生物资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        油气资产 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        无形资产 124217665.93,116071597.53,409023998.14,382487891.3,375189934.53 1.24 亿 1.16 亿 4.09 亿 3.82 亿 3.75 亿
            其中:交易席位费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        开发支出 0.0,258902.2,11000.0,0.0,591051.41 -- 25.89 万 1.1 万 -- 59.11 万
        商誉 0.0,0.0,725975131.91,725975131.91,725975131.91 -- -- 7.26 亿 7.26 亿 7.26 亿
        长期待摊费用 1947106.29,1588541.95,4982085.13,4957175.73,5768034.47 1.95 百万 1.59 百万 4.98 百万 4.96 百万 5.77 百万
        递延所得税资产 9290500.83,21860547.16,70523349.42,89370204.19,94256856.39 9.29 百万 0.22 亿 0.71 亿 0.89 亿 0.94 亿
        其他非流动资产 1375000.0,865000.0,112385887.57,373769735.97,399080302.33 1.38 百万 86.5 万 1.12 亿 3.74 亿 3.99 亿
负债合计 888363424.4,1123225979.73,3160842582.62,3408431590.83,3765507188.1 8.88 亿 11.23 亿 31.61 亿 34.08 亿 37.66 亿
    流动负债 410188896.64,528076059.58,2197058437.64,3064909017.7,3423866691.95 4.1 亿 5.28 亿 21.97 亿 30.65 亿 34.24 亿
        短期借款 240000000.0,333900000.0,849064743.12,1615186903.27,1672863503.79 2.4 亿 3.34 亿 8.49 亿 16.15 亿 16.73 亿
            其中:质押借款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易性金融负债 0.0,0.0,1546560.0,0.0,0.0 -- -- 1.55 百万 -- --
        应付票据及应付账款 118421197.03,106142056.51,388403821.66,660229465.57,954194974.78 1.18 亿 1.06 亿 3.88 亿 6.6 亿 9.54 亿
            应付票据 55266200.0,36193700.0,106897645.29,233824901.6,0.0 0.55 亿 0.36 亿 1.07 亿 2.34 亿 --
            应付账款 63154997.03,69948356.51,281506176.37,426404563.97,0.0 0.63 亿 0.7 亿 2.82 亿 4.26 亿 --
        合同负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        应付短期债券 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预收款项 52762.92,1714805.47,191726910.86,248770627.44,319717710.4 5.28 万 1.71 百万 1.92 亿 2.49 亿 3.2 亿
        应付职工薪酬 9164974.23,15949195.87,55780344.68,57227714.74,26508875.1 9.16 百万 0.16 亿 0.56 亿 0.57 亿 0.27 亿
        应付股利 15399674.84,15399674.84,52824714.84,40081509.88,40081509.88 0.15 亿 0.15 亿 0.53 亿 0.4 亿 0.4 亿
        应交税费 17667703.19,18782885.44,211654265.53,228619746.31,234718550.34 0.18 亿 0.19 亿 2.12 亿 2.29 亿 2.35 亿
        应付利息 8957966.78,9255096.34,12345672.48,4004170.65,4627364.45 8.96 百万 9.26 百万 0.12 亿 4.0 百万 4.63 百万
        其他应付款 524617.65,16932345.11,111811404.47,75788879.84,0.0 52.46 万 0.17 亿 1.12 亿 0.76 亿 --
        其他应付款(含利息和股利) 24882259.27,41587116.29,176981791.79,119874560.37,85863077.54 0.25 亿 0.42 亿 1.77 亿 1.2 亿 0.86 亿
        预提费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        递延收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        划分为持有待售的负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        一年内到期的非流动负债 0.0,10000000.0,321900000.0,135000000.0,130000000.0 -- 10.0 百万 3.22 亿 1.35 亿 1.3 亿
        其他流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非流动负债 478174527.76,595149920.15,963784144.98,343522573.13,341640496.15 4.78 亿 5.95 亿 9.64 亿 3.44 亿 3.42 亿
        长期借款 0.0,110000000.0,396000000.0,264000000.0,266000000.0 -- 1.1 亿 3.96 亿 2.64 亿 2.66 亿
        应付债券 443261563.23,444576310.48,445957671.0,0.0,0.0 4.43 亿 4.45 亿 4.46 亿 -- --
        长期应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        长期应付职工薪酬 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项应付款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        预计负债 29205525.98,29205525.98,29205525.98,0.0,0.0 0.29 亿 0.29 亿 0.29 亿 -- --
        递延所得税负债 0.0,2952238.13,53186308.27,44070324.13,41359077.52 -- 2.95 百万 0.53 亿 0.44 亿 0.41 亿
        长期递延收益 5707438.55,8415845.56,39434639.73,35452249.0,34281418.63 5.71 百万 8.42 百万 0.39 亿 0.35 亿 0.34 亿
        其他非流动负债 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
股东权益合计 1406295025.54,1393922148.69,5190263605.0,5383061118.79,5407329556.69 14.06 亿 13.94 亿 51.9 亿 53.83 亿 54.07 亿
        实收资本 941039383.0,941039383.0,1350128513.0,1755167067.0,1755167067.0 9.41 亿 9.41 亿 13.5 亿 17.55 亿 17.55 亿
        其他权益工具 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        资本公积 -545478399.65,-545478399.65,2515435280.32,2110396726.32,2110396726.32 -5.45 亿 -5.45 亿 25.15 亿 21.1 亿 21.1 亿
        盈余公积 14117069.24,14117069.24,14117069.24,14117069.24,14117069.24 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿 0.14 亿
        未分配利润 793201104.95,760348797.13,1069936002.04,1315870548.48,1350598972.36 7.93 亿 7.6 亿 10.7 亿 13.16 亿 13.51 亿
        库存股 0.0,0.0,0.0,21502977.43,21502977.43 -- -- -- 0.22 亿 0.22 亿
        其他综合收益 4135074.46,22780469.07,30427149.74,17572258.66,4591071.03 4.14 百万 0.23 亿 0.3 亿 0.18 亿 4.59 百万
        一般风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        交易风险准备 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        外币报表折算差额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        未确认投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        其他储备(公允价值变动储备) 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        专项储备 469689.95,102751.01,2880799.17,1075457.57,1088821.73 46.97 万 10.28 万 2.88 百万 1.08 百万 1.09 百万
        归属母公司股东权益合计 1207483921.95,1192910069.8,4982924813.51,5192696149.84,5214456750.25 12.07 亿 11.93 亿 49.83 亿 51.93 亿 52.14 亿
        少数股东权益 198811103.59,201012078.89,207338791.49,190364968.95,192872806.44 1.99 亿 2.01 亿 2.07 亿 1.9 亿 1.93 亿
趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
    营业总收入 1098154269.97,1371133536.69,5203559760.1,6226964050.48,6437469619.72 10.98 亿 13.71 亿 52.04 亿 62.27 亿 64.37 亿
        + 营业收入 1098154269.97,1371133536.69,5203559760.1,6226964050.48,6437469619.72 10.98 亿 13.71 亿 52.04 亿 62.27 亿 64.37 亿
        + 利息收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 手续费及佣金收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 代理买卖证券业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 证券承销业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 受托客户资产管理业务净收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 已赚保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保险业务收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            + 分保费收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 其他营业收入 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    营业总成本 1063851095.28,1479494738.78,4768979684.82,5898747075.34,6164622272.58 10.64 亿 14.79 亿 47.69 亿 58.99 亿 61.65 亿
        - 营业支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 退保金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回赔付支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 提取保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回保险责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保单红利支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分出保费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 提取未到期责任准备金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 业务及管理费 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            - 摊回分保费用 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 保险手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业成本 940743885.55,1308221429.66,4235660923.55,5310303236.73,5534982609.42 9.41 亿 13.08 亿 42.36 亿 53.1 亿 55.35 亿
        - 利息支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 手续费及佣金支出 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 营业税金及附加 7015832.52,2611762.36,19095106.61,22589380.59,22557789.12 7.02 百万 2.61 百万 0.19 亿 0.23 亿 0.23 亿
        - 销售费用 12495379.84,14474239.57,58165493.34,71066030.71,66003788.39 0.12 亿 0.14 亿 0.58 亿 0.71 亿 0.66 亿
        - 管理费用 56932120.24,79767964.78,287465395.56,201003878.01,185378485.05 0.57 亿 0.8 亿 2.87 亿 2.01 亿 1.85 亿
        - 财务费用 24568665.55,38430568.05,121810770.16,127751516.09,129259353.97 0.25 亿 0.38 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.29 亿
            - 利息费用(财务费用) 0.0,0.0,0.0,122337048.97,22938349.77 -- -- -- 1.22 亿 0.23 亿
            - 利息收入(财务费用) 0.0,0.0,0.0,5901068.69,1965983.09 -- -- -- 5.9 百万 1.97 百万
        - 研发费用 0.0,0.0,0.0,130347276.3,13995327.23 -- -- -- 1.3 亿 0.14 亿
        - 信用减值损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 资产减值损失 22095211.58,35988774.36,46781995.6,35685756.91,82097643.1 0.22 亿 0.36 亿 0.47 亿 0.36 亿 0.82 亿
        - 其他营业成本 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    非经营性净收益 752079.35,5625470.69,-8146311.51,26055934.72,30178743.92 75.21 万 5.63 百万 -8.15 百万 0.26 亿 0.3 亿
        + 公允价值变动净收益 142064.57,-1474493.34,-133694.22,1705592.24,2207040.35 14.21 万 -1.47 百万 -13.37 万 1.71 百万 2.21 百万
        + 投资净收益 610014.78,7099964.03,-17015994.4,-2018797.8,-1196290.85 61.0 万 7.1 百万 -0.17 亿 -2.02 百万 -1.2 百万
            + 对联营合营企业的投资收益 -1159524.1,6980987.01,0.0,-1866163.55,170431.13 -1.16 百万 6.98 百万 -- -1.87 百万 17.04 万
        + 净敞口套期收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 汇兑收益 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 资产处置收益 0.0,0.0,57699.1,150771.45,46431.52 -- -- 5.77 万 15.08 万 4.64 万
        + 其他收益 0.0,0.0,8945678.01,26218368.83,28970791.45 -- -- 8.95 百万 0.26 亿 0.29 亿
    营业利润 35055254.04,-102735731.4,426433763.77,354272909.86,303026091.06 0.35 亿 -1.03 亿 4.26 亿 3.54 亿 3.03 亿
        + 营业外收入 3219174.44,63149362.56,6046840.9,3822208.56,2172143.27 3.22 百万 0.63 亿 6.05 百万 3.82 百万 2.17 百万
        - 营业外支出 1427149.51,285186.69,8326103.25,4168011.71,4397004.9 1.43 百万 28.52 万 8.33 百万 4.17 百万 4.4 百万
            - 非流动资产处置净损失 757859.16,145380.95,0.0,0.0,0.0 75.79 万 14.54 万 -- -- --
    税前利润 36847278.97,-39871555.53,424154501.42,353927106.71,300801229.43 0.37 亿 -0.4 亿 4.24 亿 3.54 亿 3.01 亿
        - 所得税费用 18328627.86,-8544579.78,109153526.37,81619500.77,61670500.88 0.18 亿 -8.54 百万 1.09 亿 0.82 亿 0.62 亿
        + 未确认的投资损失 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
    净利润 18518651.11,-31326975.75,315000975.05,272307605.94,239130728.55 0.19 亿 -0.31 亿 3.15 亿 2.72 亿 2.39 亿
        按经营持续性分类 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
            持续经营净利润 0.0,0.0,315000975.05,272307605.94,239130728.55 -- -- 3.15 亿 2.72 亿 2.39 亿
            终止经营净利润 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        按所有权归属分类 0.0,0.0,0.0,272307605.94,0.0 -- -- -- 2.72 亿 --
            归属于母公司所有者的净利润 19328553.19,-32852307.82,336546890.63,286438401.83,244316601.83 0.19 亿 -0.33 亿 3.37 亿 2.86 亿 2.44 亿
            少数股东损益 -809902.08,1525332.07,-21545915.58,-14130795.89,-5185873.28 -80.99 万 1.53 百万 -0.22 亿 -0.14 亿 -5.19 百万
    综合收益总额 19222680.42,-12527377.3,326825626.84,259794445.61,236747691.36 0.19 亿 -0.13 亿 3.27 亿 2.6 亿 2.37 亿
        归属于母公司所有者的综合收益总额 20032581.8,-14206894.56,348371530.3,273583510.75,241320262.33 0.2 亿 -0.14 亿 3.48 亿 2.74 亿 2.41 亿
        归属于少数股东的综合收益总额 -809901.38,1679517.26,-21545903.46,-13789065.14,-4572570.97 -80.99 万 1.68 百万 -0.22 亿 -0.14 亿 -4.57 百万
    基本每股收益 0.0205,-0.0349,0.2639,0.1632,0.1261 0.02 元 -0.03 元 0.26 元 0.16 元 0.13 元
    稀释每股收益 0.0205,-0.0349,0.2639,0.1632,0.1261 0.02 元 -0.03 元 0.26 元 0.16 元 0.13 元

现金流量表

趋势 2015 2016 2017 2018 近12个月
期初现金及现金等价物余额 266204875.91,317056141.07,238854657.21,584720657.02,669334624.0 2.66 亿 3.17 亿 2.39 亿 5.85 亿 6.69 亿
    经营活动产生的现金流量净额 -263954120.72,-106615618.92,-206959032.34,273971855.27,3975324.29 -2.64 亿 -1.07 亿 -2.07 亿 2.74 亿 3.98 百万
        + 销售商品、提供劳务收到的现金 1152171782.22,1624275217.68,6370599154.48,6410571033.64,6403382781.83 11.52 亿 16.24 亿 63.71 亿 64.11 亿 64.03 亿
        + 收到的税费返还 352420.93,1354158.44,2369106.36,19936401.41,20119100.62 35.24 万 1.35 百万 2.37 百万 0.2 亿 0.2 亿
        + 客户存款和同业存放款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向中央银行借款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收回已核销贷款 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收取利息、手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 处置交易性金融资产净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 回购业务资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到原保险合同保费取得的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 保户储金及投资款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        + 收到其他与经营活动有关的现金 61479257.86,27249221.94,150277827.76,74111742.82,46834272.15 0.61 亿 0.27 亿 1.5 亿 0.74 亿 0.47 亿
        => 经营活动现金流入小计 1214003461.01,1652878598.06,6523246088.6,6504619177.87,6470336154.6 12.14 亿 16.53 亿 65.23 亿 65.05 亿 64.7 亿
        - 购买商品、接受劳务支付的现金 1269718714.08,1609460048.93,6089902031.2,5580397963.67,5871575036.89 12.7 亿 16.09 亿 60.9 亿 55.8 亿 58.72 亿
        - 支付给职工以及为职工支付的现金 59274525.58,63683555.02,178631220.34,255040386.74,257225171.02 0.59 亿 0.64 亿 1.79 亿 2.55 亿 2.57 亿
        - 支付的各项税费 73671822.69,14513706.95,154029221.29,233404701.27,216934044.03 0.74 亿 0.15 亿 1.54 亿 2.33 亿 2.17 亿
        - 客户贷款及垫款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 存放中央银行和同业款项净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 拆出资金净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付手续费及佣金的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付原保险合同赔付款项的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付再保业务现金净额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付保单红利的现金 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与经营活动有关的现金 75292519.38,71836906.08,307642648.11,161804270.92,120626578.37 0.75 亿 0.72 亿 3.08 亿 1.62 亿 1.21 亿
        => 经营活动现金流出小计 1477957581.73,1759494216.98,6730205120.94,6230647322.6,6466360830.31 14.78 亿 17.59 亿 67.3 亿 62.31 亿 64.66 亿
    投资活动产生的现金流量净额 -86721432.39,-159098935.07,-336674805.3,19619622.52,-13932092.99 -0.87 亿 -1.59 亿 -3.37 亿 0.2 亿 -0.14 亿
        + 收回投资收到的现金 42935071.88,179816009.49,52374187.63,10448142.26,0.0 0.43 亿 1.8 亿 0.52 亿 0.1 亿 --
        + 取得投资收益收到的现金 0.0,119590.75,2412551.73,944041.6,1141985.04 -- 11.96 万 2.41 百万 94.4 万 1.14 百万
        + 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 241716.75,32730000.0,237484.01,688417.01,605461.11 24.17 万 0.33 亿 23.75 万 68.84 万 60.55 万
        + 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0,0.0,0.0,18276174.88,0.0 -- -- -- 0.18 亿 --
        + 收到其他与投资活动有关的现金 0.0,0.0,0.0,216021176.24,14496779.87 -- -- -- 2.16 亿 0.14 亿
        => 投资活动现金流入小计 43176788.63,212665600.24,55024223.37,246377951.99,261933761.0 0.43 亿 2.13 亿 0.55 亿 2.46 亿 2.62 亿
        - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 45401702.59,41422745.97,124502101.76,84614656.71,82367728.15 0.45 亿 0.41 亿 1.25 亿 0.85 亿 0.82 亿
        - 投资支付的现金 84496518.43,312349149.73,68159962.53,17613406.87,18650307.76 0.84 亿 3.12 亿 0.68 亿 0.18 亿 0.19 亿
        - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0,3722873.93,198898530.03,0.0,0.0 -- 3.72 百万 1.99 亿 -- --
        - 质押贷款净增加额 0.0,0.0,0.0,0.0,0.0 -- -- -- -- --
        - 支付其他与投资活动有关的现金 0.0,14269765.68,138434.35,124530265.89,174847818.08 -- 0.14 亿 13.84 万 1.25 亿 1.75 亿
        => 投资活动现金流出小计 129898221.02,371764535.31,391699028.67,226758329.47,275865853.99 1.3 亿 3.72 亿 3.92 亿 2.27 亿 2.76 亿
    筹资活动产生的现金流量净额 400815379.44,186511837.93,874758474.29,-320758092.41,-231919640.39 4.01 亿 1.87 亿 8.75 亿 -3.21 亿 -2.32 亿
        + 吸收投资收到的现金 94896000.0,754202.68,642935538.87,9000000.0,0.0 0.95 亿 75.42 万 6.43 亿 9.0 百万 --
            + 子公司吸收少数股东投资收到的现金 94896000.0,754202.68,0.0,9000000.0,0.0 0.95 亿 75.42 万 -- 9.0 百万 --
        + 发行债券收到的现金 443250000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 4.43 亿 -- -- -- --
        + 取得借款收到的现金 350000000.0,453900000.0,1977619534.14,2678644256.9,2890208272.78 3.5 亿 4.54 亿 19.78 亿 26.79 亿 28.9 亿
        + 收到其他与筹资活动有关的现金 58443549.6,76764279.0,780832117.95,120363683.83,83547021.56 0.58 亿 0.77 亿 7.81 亿 1.2 亿 0.84 亿
        => 筹资活动现金流入小计 946589549.6,531418481.68,3401387190.96,2808007940.73,2982755294.34 9.47 亿 5.31 亿 34.01 亿 28.08 亿 29.83 亿
        - 偿还债务支付的现金 396400000.0,244802875.07,1542817324.39,2682397503.72,2856387424.09 3.96 亿 2.45 亿 15.43 亿 26.82 亿 28.56 亿
        - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90399310.16,37711504.29,136960968.42,183925611.15,192690196.55 0.9 亿 0.38 亿 1.37 亿 1.84 亿 1.93 亿
            - 子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 375000.0,0.0,0.0,0.0,0.0 37.5 万 -- -- -- --
        - 支付其他与筹资活动有关的现金 58974860.0,62392264.39,846850423.86,262442918.27,165597314.09 0.59 亿 0.62 亿 8.47 亿 2.62 亿 1.66 亿
        => 筹资活动现金流出小计 545774170.16,344906643.75,2526628716.67,3128766033.14,3214674934.73 5.46 亿 3.45 亿 25.27 亿 31.29 亿 32.15 亿
    汇率变动对现金及现金等价物的影响 711438.83,1001232.2,14741363.16,13586796.26,16206519.37 71.14 万 1.0 百万 0.15 亿 0.14 亿 0.16 亿
    = 现金及现金等价物净增加额 50851265.16,-78201483.86,345865999.81,-13579818.36,-225669889.72 0.51 亿 -0.78 亿 3.46 亿 -0.14 亿 -2.26 亿
期末现金及现金等价物余额 317056141.07,238854657.21,584720657.02,571140838.66,442826938.46 3.17 亿 2.39 亿 5.85 亿 5.71 亿 4.43 亿

注:本页数据货币单位为人民币 | 反馈数据问题